ที่สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง นำโดยนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี อนุมัติในหลักการ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ “ ซึ่งกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิด ความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ มาโดยตลอดต่อเนื่องทุกปี ทางสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจึงได้จัดกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2562 ขึ้น

ทางด้านนายไพศาล สุขปุณพันธ์ ประมงจังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักในการจัดโครงการนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเพื่อสร้างจิตสำนึกข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง และชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทางสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองจึงได้ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชน ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี

กองทุนประกันวินาศภัย