ผลงานศึกษาความหลากหลายชองชนิดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจในแม่น้ำมูล เพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา

นายศักดิ์ รุ่งแสง ผอ.โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์) เปิดเผยว่า นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ คว้ารางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานการแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมในงานประชุมสิ่งแวดล้อมโลก : 10 th WEEC 2019 ชื่อผลงาน “การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลาเศรษฐกิจในแม่น้ำมูล ในฤดูร้อน และฤดูฝน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์พระราชา” และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอโครงงานต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท รับโล่รางวัลจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับพื้นที่นำเสนอผลงานในงานประชุมสิ่งแวดล้อมโลก

นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่ เด็กหญิงจีรนันท์ ตาบุดดา เด็กหญิงณัฐชนุตร์ ลานุ้ย เด็กหญิงธัญทิพ สะอาดเอียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูที่ปรึกษา นางสาวศรีวิกาญจน์ กรุมรัมย์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

กองทุนประกันวินาศภัย