เมื่อวันที่ 21 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ " วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พุทธศักราช 2562 และ ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรคแมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ และ รดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติมาโดยต่อเนื่องทุกปี มีข้าราชการในสังกัด สจป.ทื่ 4 สาขาพิษณุโลก หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และ เครือข่ายป่าชุมชนร่วมบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 250 คน ที่บริเวณบ้านหินลาด ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 อนุมัติในหลักการตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และคณะรัฐมนตรีได้ติเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2533 อนุมัติให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ”

กองทุนประกันวินาศภัย