TBTZ ออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 รวมมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท เตรียมเสนอขายวันที่ 4-6 พ.ย.นี้ เจาะนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบัน ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

นายคมกฤต มีคำสัตย์ กรรมการผู้จัดการสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทไทย บอนเนต เทรดดิ้ง โซน จำกัด หรือ TBTZ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทนิคมอุตสาหกรรม โดยจะเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันและมีผู้แทน ผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน รวมมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้ไม่เกิน 400 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 4 แสนหน่วยที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นกู้ที่เสนอขาย 300 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 3 แสนหน่วย และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมรวมมูลค่าไม่เกิน 100 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 1 แสนหน่วย กำหนดอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คงที่ 7% ต่อปี โดยผู้ออกหุ้นกู้จะชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

โดย TBTZ กำหนดเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ในวันที่ 4-6 พฤศจิกายนนี้ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ นักลงทุนรายใหญ่ กำหนดจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 1 แสนบาท และทวีคูณ 100 หน่วย หรือ 1 แสนบาท โดยมีบริษัท เงินทุนศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้

ทั้งนี้หลักประกันของหุ้นกู้เป็นที่ดินเปล่าจำนวน 2 กลุ่ม ติดถนนศรีนครินทร์-ร่มเกล้า มูลค่าตามราคาประเมินรวม 773.98 ล้านบาท นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดได้ (ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนกำหนด) โดยจะชำระเงินต้นพร้อมค่าธรรมเนียมแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในอัตรา 0.25% ของเงินต้นหุ้นกู้ที่ผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอน

“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เพื่อเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น”

สำหรับ TBTZ จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปี 2534 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน(ชำระเต็ม)200 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภทนิคมอุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภค เพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีโครงการนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือตั้งอยู่ในตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บนเนื้อที่ประมาณ 738-2-29 ไร่ ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัท ร่วมพัฒนากับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 720.73 ล้านบาท กำไรสุทธิ 90 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวม 913.64 ล้านบาท และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 0.89 เท่า อีกทั้งบริษัทไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้และผิดเงื่อนไขการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ 3 ปีย้อนหลัง

กองทุนประกันวินาศภัย