ห่วงสุขภาพ รับรู้ก่ออันตรายในหลายโรค เห็นควรเลิกซื้อผักผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมี

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า กรมฯได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ ดีดีซีโพล (DDC Poll) เรื่อง“สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด (พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต)” จากประชาชนกลุ่มตัวอย่าง 3,500 คน ในพื้นที่ 25 จังหวัดทั่วประเทศ โดยสำรวจเมื่อวันที่ 9 - 13 ต.ค.62 ที่ผ่านมา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญพบว่า ประชาชนมีความรู้เรื่องสารเคมีใช้ทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด อยู่ในเกณฑ์ดี กล่าวคือ ร้อยละ 87.7 รู้จักและเคยได้ยินสารเคมีดังกล่าว และร้อยละ 61.6 รู้จักและเคยได้ยินมาจากข่าวและสื่อมวลชน ส่วนข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนส่วนใหญ่คิดว่า สารเคมีดังกล่าว ทำให้เกิดอาการผิดปกติคือ โรคผิวหนัง แผลติดเชื้อ ร้อยละ 51.4 รองลงมาคือคลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว, ส่วนใหญ่คิดว่าคนทั่วไปได้รับสารเคมีดังกล่าว จากการสัมผัสการทำเกษตรกรรม ร้อยละ 59.9 รองลงมาคือรับประทานอาหารหรือน้ำที่ปนเปื้อน

สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิดนั้น จากผลสำรวจพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่คิดว่าจะมีส่วนร่วมในการเลิกใช้สารเคมีดังกล่าว โดยเลิกซื้อผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร ร้อยละ 73.7 รองลงมาคือเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร และแนะนำคนอื่นให้เลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรด้วย นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยังคิดว่า ถ้าไม่มีสารเคมีดังกล่าวใช้ในเกษตรกรรม จะเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร ร้อยละ 59.2 รองลงมาคือหันไปใช้เกษตรอินทรีย์ จากผลสำรวจดังกล่าวทำให้เห็นว่าประชาชนเป็นห่วงสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ที่สำคัญประชาชนได้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิดข้างต้น

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า ในส่วนกรมควบคุมโรค และหน่วยงานในสังกัดทุกแห่ง สนับสนุนให้ยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อสุขภาพของเกษตรกร และประชาชนในประเทศ ซึ่งการใช้สารเคมีในทางเกษตรกรรม มีผลกระทบและอันตรายต่อสุขภาพของผู้ฉีดพ่นสารเคมี และผู้ทำงานในพื้นที่เกษตรกรรม ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ทางหลักวิชาการ และดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนามาตรการทางกฎหมาย ตาม พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 เพื่อยกระดับการเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรกรรม ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422