เมื่อเวลา 09.40 น. วันที่ 19 ต.ค. ที่อาคารรัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงเวลาที่ใช้ในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ว่า ในการอภิปรายครั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 17-19 ต.ค. ที่ใช้เวลาทั้งหมด 36 ชั่วโมง แบ่งเป็น คณะรัฐมนตรี 6 ชั่วโมง พรรคร่วมรัฐบาล 12 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้าน 18 ชั่วโมง ทั้งนี้ไม่รวมเวลาที่นายกรัฐมนตรีแถลง

เวลาที่ใช้ไปแล้วจนถึงวันที่ 19 ต.ค. เวลา 00.50 น. คณะรัฐมนตรีอภิปราย 12 คนใช้เวลา 04.09.55 ชั่วโมง พรรคร่วมรัฐบาลอภิปราย 49 คนใช้เวลา 08.46.36 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านอภิปราย 50 คนใช้เวลา 13.53.56 น.

ดังนั้นเวลาที่เหลือคือ คณะรัฐมนตรีเหลือ 01.50.05 ชั่วโมง พรรคร่วมรัฐบาลเหลือ 03.13.24 ชั่วโมง พรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือ 04.06.04 ชั่วโมง

รวมเวลาที่ใช้ไป 26.50.27 ชั่วโมง เวลาคงเหลือ 09.09.33 ชั่วโมง ซึ่งในวันนี้จะเริ่มอภิปรายในเวลา 09.30 น. คาดว่าจะอภิปรายเสร็จประมาณเวลา 21.00 น.