สตูลรับฤดูการท่องเที่ยว การแพทย์ฉุกเฉินเสริมเคี้ยวเล็บ จำลอง 6 ฐานฝึกทักษะช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต การแพทย์ฉุกเฉิน ระดมทีมทั้ง 7 อำเภอซักซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินทั้งทางบกและทางน้ำ ผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ โดยจำลองเหตุการณ์ อาทิ เหตุระเบิดเจ็บหมู่. คนจมน้ำ และอีกหลากหลายการบาดเจ็บ รับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะเริ่มขึ้น เพื่อรับมืออุบัติเหตุ และภัยทุกรูปแบบในการลดความสูญเสีย และเสริมความพร้อม

ที่อุทยานแห่งชาติทะเลบัน ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พร้อม สำนักงานสาธารณสุข จ.สตูล จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ

โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉิน ของเครือข่ายการแพทย์ฉุกเฉินและขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับพื้นที่” เพื่อพัฒนาศักยภาพการดูแลและช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดขึ้น

เพื่อทบทวนความรู้ ทักษะการปฏิบัติการดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ในสถานการณ์ที่แตกต่างกัน และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของเครือข่ายการช่วยเหลือฉุกเฉินในการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินร่วมกันในพื้นที่จังหวัด โดยจัดให้มีการแข่งขัน EMS Rally ระดับจังหวัดขึ้น โดยผู้เข้าร่วมมีหน้าที่โดยตรง ที่จะร่วมมือกันเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความสำเร็จที่จะดำเนินการได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงสุด

ซึ่งการแข่งขัน EMS Rally ระดับจังหวัด มีทีมบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในครั้งนี้เข้าร่วมทั้ง 7 อำเภอ โดยรับมือในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ตามฐานจำลองเหตุการณ์ อาทิ จำลองการใช้ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต กรณีเกิดระเบิดหมู่ , ทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต กรณีคลอดฉุกเฉิน , ทักษะการช่วยเหลือการกู้ชีพทางน้ำ กรณีเกิดเหตุนักประดาน้ำจมน้ำ รวมทั้งสิ้น 6 ฐานทักษะ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญคอยประเมินในแต่ละฐาน

นายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุข จ.สตูล กล่าวว่า ปัจจุบันผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน นับวันจะเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอุบัติเหตุจราจร หรือโรคอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างรีบด่วน การให้ความช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุที่มี ความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้โอกาสการอยู่รอดของผู้ประสบเหตุมีสูงขึ้น และการดำเนินงาน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินมีความก้าวหน้าตามลำดับ และครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่

โดยเฉพาะพื้นที่ จ.สตูล ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวมีทั้งทางน้ำ ป่าเขา ถ้ำ การสัญจรไปมานับเป็นความเสี่ยงที่ต้องพร้อมในการตั้งมือรับ และเตรียมความพร้อม การฝึกซ้อมเสริมทักษะในครั้งนี้จะเป็นการทบทวนแล้วยังเป็นการให้บุคลากรทางการแพทย์ตื่นตัวตลอดเวลาและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในนักท่องเที่ยวและประชาชนจังหวัดสตูล ที่เข้ามาเยือนพื้นที่ หากเกิดเหตุการณ์หรือพบเห็นเหตุฉุกเฉินแจ้ง 1669 ได้ในทันที
..........................................................