นักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม  อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น “วัดไทยวัฒนาราม” อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำโครงงานบูรณาการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ผลงานของท้องถิ่นต่อสาธารณชน กิจกรรมประกอบด้วย การรับฟังความรู้ประวัติความเป็นมาของวัดจากวิทยากรท้องถิ่น ศึกษาข้อมูลภายในบริเวณวัด และจิตอาสาทำความสะอาด ณ วัดไทยวัฒนาราม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

กองทุนประกันวินาศภัย