เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 16 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธรนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการอำนวยการและการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของจังหวัดยโสธรเพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่จะดำเนินการ การก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ นอกจากนั้นเพื่อพิจารณาคัดเลือกแบบซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ และเลือกรูปแบบ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่ออัญเชิญไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด ยโสธร นายพงษ์ศิริ เหมือนชาติ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร ตลอดจน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดยโสธร ร่วมประชุมในครั้งนี้

กองทุนประกันวินาศภัย