เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 มีรายงานข่าวจากกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ว่า ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จะเดินทางมาร่วมพิธีเปิดใช้สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย(ตองยิ่น) แห่งที่ 2 และด่านพรมแดน แห่งที่ 2 ร่วมกับนาย อู ฮาน ซอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยมีเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงย่างกุ้ง และเอกอัครราชทูตเมียนมา ประจำประเทศไทย- อธิบดีกรมทางหลวงไทย กล่าวรายงานถึงความเป็นมาโครงการ และอธิบดีกรมสะพาน เมียนมา กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าร่วมพิธี ที่ สะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 และด่านพรมแดนแห่งที่ 2 บ้านวังตะเคียนใต้ หมู่ 7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก

โดยจะมีการตัดริบบิ้นแสดงสัญลักษณ์การเปิดใช้งาน สะพานมิตรภาพฯ 2 อย่างเป็นทางการ การทดลองเดินข้ามแดน (Dry run) จากฝั่งไทยไปเมียนมา จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม(ไทย)และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงก่อสร้าง เมียนมา จะเดินทางไปร่วมส่งมอบอาคารด่านพรมแดน แห่งที่ 2และถนนฝั่งเมียนมารวมทั้งการส่งมอบวัสดุอุปกรณ์อาคารด่านพรมแดน ฝั่งเมียนมามื่อการเปิดสะพานมิตรภาพฯ แห่งที่ 2 จะสามารถรองรับประตูการค้าชายแดน แม่สอด-(ตาก-เมียวดี และ การพัฒนา แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางสายเศรษฐกิจ ตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor–EWEC) ข้ามสะพานมิตรภาพฯ. ภายใต้แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และการเป็นเสมือนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์โดยธรรมชาติ -Natural Strategic Partnership

การลงนามความตกลง ว่าด้วยการบริหาร บำรุงรักษา และการใช้สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย(ตองยิ่น) แห่งที่ 2 ระหว่าง รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่ตกลงฉบับนี้ ทั้ง 2 ประเทศ จะสามารถร่วมกันกำหนดระเบียบ/ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหาร การใช้สะพาน การวางแนวทางและหาวิธีการดูแลและบำรุงรักษาสะพานให้สามารถรองรับความต้องการและใช้ประโยชน์ได้อย่างยาวนาน ผ่านการปรึกษาหารือ ประสานงาน และความร่วมมือร่วมใจ ของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความตกลงฉบับนี้

โดยหลังการลงนามร่วม สะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 2 จะสามารถอำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในการคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ การขนส่งสินค้า และการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 ฝั่งริมแม่น้ำเมย ได้อย่างสมบรูณ์แบบ บนเส้นทางการเชื่อมต่อถนนสายเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก East West Economic Corridor–EWEC) นอกจากนี้ สะพานมิตรภาพฯที่ด่านแม่สอด ทั้ง 2 แห่ง ยังจะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศและ ในภูมิภาคให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายใต้กรอบความร่วมมือในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) และกรอบการพัฒนาภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และในส่วนของที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก(ตม.) ด่านแม่สอด-อาคารด่านศุลกากร- และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ก็พร้อมที่จะดำเนินการ ให้บริการ

รายงานข่าวแจ้งว่า ไทย- เมียนมา สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต มากว่า 70 ปี ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศก็เพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและมิตรภาพอันดีระหว่างกัน อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังแสดงจุดยืนร่วมกันใน การเป็น Natural Strategic Partnership รวมทั้งเพื่อประสานความร่วมมือในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ การสร้างสันติภาพและความปรองดอง รวมถึงการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมอย่างไร้พรมแดน โดยผ่านโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย (ตองยิ่น)แห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 บนเส้นทาง EWEC และการเป็นเมืองหน้าด่านชายแดน ของ AEC คาดอนาคตหลังเปิดด่านพรมแดน 2 และสะพานมิตรภาพฯข้ามแม่น้ำเมย 2 การค้าชายแดนจะเพิ่มมูลค่าทะลุแสนล้านในแต่ละปี และคาดเพิ่มสูงต่อเนื่อง

/////////////////

กองทุนประกันวินาศภัย