วันที่ 12 ต.ค.62 สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เผยผลสำรวจเรื่อง “13 ตุลาคมกับ ความตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,117 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ระหว่าง 9 -11 พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา

ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนตั้งใจทำดีถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 13 ตุลาคมนี้ โดย ร้อยละ 56.2 จะเข้าวัดทำบุญ, ร้อยละ 44.0 ทำจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม, ร้อยละ 24.7 รักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ธรรมชาติ, ร้อยละ 15.5 มีน้ำใจให้ผู้อื่น และร้อยละ 11.4 ใช้ชีวิตพอเพียง

เมื่อถามถึง ความต้องการของประชาชน ที่จะให้ นักการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่รัฐควรปรับปรุงตัวถวายเป็นพระราชกุศล ร้อยละ 91.3 ปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ , ร้อยละ 84.9 ซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกง ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง, ร้อยละ 83.5 ทำเพื่อประชาชน, ร้อยละ 79.5 มีคุณธรรมจริยธรรม, ร้อยละ 74.3 เป็นตัวอย่างที่ดี ไม่ทำบ้านเมืองแตกแยก

ทั้งนี้ 5 อันดับแรกที่ต้องการให้ประชาชนทั้งประเทศช่วยกันทำถวายเป็นพระราชกุศล ร้อยละ 95.1 รักและสามัคคีกัน, ร้อยละ 82.4 ช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ำใจไมตรีต่อกัน, ร้อยละ 74.9 อนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม, ร้อยละ 73.5 มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และร้อยละ 65.9 ใช้ชีวิตพอเพียง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน