รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ราชมงคลพระนคร กับ อาพร กาศลังกา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี (ศูนย์เทเวศร์) เมื่อเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้าฝึกสหกิจศึกษา ในการฝึกประสบการณ์การทำงานจริงในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษายุคประเทศไทย 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน