เมื่อวันที่ 10 ต.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายอวยชัย ชัยยัโธ ผู้อำนวยการกองแผงงาน กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงโครงการแพะ-แกะล้านนา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและเกษตรกร ประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์ เขต 5

ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวเป็นองค์กรเกษตรกรที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์ ในทุกระดับ โดยเฉพาะด้านการตลาด นอกจากนั้นกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมปศุสัตว์ส่งเสริมอาชีพ ด้านแพะ-แกะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ โดยกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จึงได้อนุมัติเงินทุนสนับสนุนการดำเนินงานโครงการแพะ-แกะล้านนา ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ลำพูน เชียงใหม่ และลำปาง กลุ่มเกษตรกรรวม 22 กลุ่ม เกษตรกรรวม 220 ราย วงเงินอนุมัติรวม 44 ล้านบาท เพื่อส่งเสริมเป็นช่องทางให้เกษตรกรสามารถเริ่มอาชีพการเลี้ยงแพะ หรือพัฒนาการเลี้ยงแพะให้ตรงตามที่ตลาดต้องการ สร้างรายได้แก่เกษตรกรตลอดปี จนสามารถทำเป็นอาชีพหลักเลี้ยงครอบครัวได้ ทดแทนการปลูกพืชเศรษฐกิจหลักที่อาจประสบปัญหาภัยแล้ง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเลี้ยงแพะ-แกะให้มีเงินใช้ภายใน 120 วัน ซึ่งแพะ-แกะ เป็นสัตว์ที่มีโอกาสสร้างรายได้สูง เพราะลงทุนน้อย ผลตอบแทนไว และเลี้ยงง่าย และเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการแพะ-แกะล้านนา พร้อมตอบข้อซักถามเกษตรกรผู้นำ ที่เข้าร่วมโครงการแพะ-แกะล้านนา โดยมีคู่มือการดำเนินโครงการแพะ-แกะล้านนาประกอบการชี้แจง เพื่อสร้างความชัดเจนในการดำเนินงานของโครงการ และสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกร

ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคเหนือ เนื่องจากแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ ที่ตลาดมีความต้องการเป็นจำนวนมาก เพราะราคาดี ต้นทุนต่ำและในช่วงท้ายได้ประชุมชี้แจงเฉพาะเจ้าเพื่อสร้างความเข้าใจใตระเบียบและหลักเกณฑ์ของโครงกล่าวดังกล่าวและสามารถอธิบายและถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรได้

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน