ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค...จ.หนองคาย ร่วมกับ อบจ.หนองคาย ,ทม.หนองคาย จัดกิจกรรมโครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด บ้านเมืองสะอาด

จังหวัดหนองคาย ร่วมกับส่วนราชการจังหวัด,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย,เทศบาลเมืองหนองคาย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดตาม โครงการ บ้านสวยเมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยว และน่าอยู่ริมฝั่งโขง” ด้วยการร่วมกันทำความสะอาด ถนนมิตรภาพหน้าศาลากลางจังหวัดหนองคาย ต้อนรับนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

นายสมหวัง อารีเอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย และรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (9 ต.ค.) จังหวัดหนองคาย โดยการอำนวยการของ นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ร่วมกับ นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขับเคลื่อน โครงการบ้านสวย เมืองงาม สถานที่ราชการสะอาด บ้านเมืองสะอาด โดยประกาศเป็นวาระของจังหวัด และให้ส่วนราชการ เป็นต้นแบบของประชาชน เป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาล ในการจัดการขยะ และรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพื่อเป็นการทำให้บ้านเมืองสะอาดต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในเทศกาลออกพรรษาที่จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 8-21 ตุลาคม 2562

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านเมือง การเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยการร่วมกันรักษาความสะอาดของบ้านเมืองให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม น่าอยู่น่ามอง ทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน ชุมชน จนถึงระดับครัวเรือน

ทั้งนี้ เพื่อเชิญชวนและดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและเยี่ยมเยือนจังหวัดหนองคายมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อน การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิสัยทัศน์และจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ตามแนวทาง การขับเคลื่อนงานของประชารัฐ ทำให้จังหวัดหนองคายเป็นเมืองสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและน่าอยู่น่าอาศัย.
ภัทรวินทร์ ลีปาน
หนองคาย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน