พาลงพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน ถอดประสบการณ์กับนักวิจัยจริง

ดร.ภูธนภัส พุ่มไม้ ผอ.โรงเรียนตากพิทยาคมเปิดเผยว่า โครงการห้องเรียนพิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมESMTE (Enrichment Program of Science Mathematics Technology and Environment) โรงเรียนตากพิทยาคม อ.เมือง จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต38ได้จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์นักวิจัยนอกห้องเรียน โดยลงพื้นที่ไปยังแหล่งเรียนรู้ และได้ถอดประสบการณ์จากนักวิจัยจริง ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ตากและศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก และ หจก.พี บี เอ็น ออโตเมชั่น แอนด์เซอร์วิส

ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนสนใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและมนุษยชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจและใฝ่รักวิชาชีพนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักวิจัย เพื่อเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สร้างกลไกและระบบในการเสาะหา คัดเลือก และบ่มเพาะ ผู้มีความสามารถพิเศษ และผู้มีอัจฉริยภาพ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีศักยภาพสูงสุด

สำหรับการลงพื้นที่ของนักเรียนในครั้งนี้ มีครูสมรภูมิ อ่อนอุ่น, ครูดนัย ไทยมี ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยคณะ เป็นผู้กำกับดูแลและออกนิเทศนักเรียนในการฝึกประสบการณ์ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.–4 ต.ค.62 ที่ผ่านมา

กองทุนประกันวินาศภัย