ผู้ว่าฯสุราษฎร์ธานี ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันนี้ (9 ต.ค.62) ที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานและหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.-สฎ.) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมสนองพระราชดำริฯ จำนวน 19 แปลง กับอีก 1 แหล่งพันธุ์น้ำจืด และร่วมพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนงาน/โครงการ อพ.สธ.-สฎ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับแจ้งจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ว่าอยู่ระหว่างเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชดำเนินเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินงานโครงการฯ เพื่อรองรับการเสด็จฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ 19 แปลง กับอีก 1 แหล่งพันธุ์น้ำจืด ดูแลบำรุงรักษาแปลงให้มีความสวยงาม สมบูรณ์ พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานให้จังหวัดทราบ

สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้เป็นศูนย์พันธุกรรมพืช และส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในท้องที่หมู่ที่ 13 บ้านทุ่งตาหนอน ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม มีเนื้อที่ประมาณ 100 ไร่เศษ แบ่งเป็นแปลงสาธิตด้านต่างๆ จำนวน 19 แปลง กับอีก 1 แหล่งพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อการศึกษาและเรียนรู้ ปัจจุบันโครงการได้รับความสนใจจากคณะครู นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป เดินทางมาเรียนรู้และศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน