มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Innovation Experience Program หรือไอเอ็กซ์โปรแกรม (IX Program) กับบริษัทเอกชนชั้นนำของประเทศไทยและหน่วยงานหลักด้านดิจิทัลประกอบด้วย บริษัท จีเอเบิล จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดิจิตอล ยูไนท์ จำกัด สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสมาคมไทยไอโอที

ทั้งนี้มุ่งหวังสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT)ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม พัฒนานวัตกรรมให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีไอโอที และความเข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม และผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ไอโอทีที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ.เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลคือความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งต้องอาศัยบุคลากรที่นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่การทำความเข้าใจปัญหา การศึกษาทางเลือกที่เป็นไปได้ การสร้างต้นแบบนวัตกรรม การขยายผลจากต้นแบบสู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม มจธ.จึงร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรไอเอ็กซ์จัดตั้งไอเอ็กซ์โปรแกรมขึ้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมไอโอทีอย่างครบวงจร

โดยไอเอ็กซ์โปรแกรมดำเนินการโดยศูนย์ไอเอ็กซ์ (Innovation Experience-IX)ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินภายในพื้นที่ KX Maker Space อาคารเคเอกซ์ ถนนกรุงธนบุรี เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมไอโอทีจากโจทย์จากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ รวมถึงให้คำปรึกษากับนวัตกรที่เป็นสมาชิกของไอเอ็กซ์โปรแกรม และผู้สนใจทั่วไป

นอกจากนี้สมาชิกสามารถเข้าขอรับบริการเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ให้บริการในศูนย์ จากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรไอเอ็กซ์ภายใน KX Maker Space เช่น สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทดิจิตอล ยูไนท์ จำกัด และศูนย์ CIS รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรไอเอ็กซ์อื่นๆเช่น บริษัทเคอร์ลิงค์ จำกัด บริษัท เชคพอยน์ จำกัด โดยไอเอ็กซ์โปรแกรม มีความพร้อมในการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านไอโอทีที่นำไปใช้งานได้จริงอย่างครบวงจร เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน