พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ
กับทรงให้ความสำคัญแก่เด็กนักเรียนให้มีพัฒนาการการเจริญเติบโตสมตามวัย ได้รับประทานอาหารครบ
ตามหลักโภชนาการที่ดี จะได้มีสติปัญญาในการศึกษาเล่าเรียนได้เต็มความสามารถ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ แ ละเครื่องเขียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียน กับเชิญอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาเวลา 10.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทาน ไปมอบแก่ นางหล่า พิมจาด อายุ 112 ปี เกิดเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2450 (ตามเอกสารบัตรประชาชน) ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 77 หมู่ที่ 13 ตำบลวังโปง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ มีบุตรธิดารวม7 คน เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย อยู่กับธรรมชาติ ไม่มีโรคประจำตัว เดินในระยะใกล้ๆได้พูดโต้ตอบได้ ชอบทานข้าวกับไข่เจียว เป็นคนอารมณ์ขัน ชอบร้องลำในงานบุญ ในการได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้นำความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวนางหล่า ฯ เป็นล้นพ้น

ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 630 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์  เป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปปรับใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน ก่อตั้งเมื่อปี 2468 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 มีนักเรียน630 คน ครูและบุคลากร 36 คน

ในตอนบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญกระเช้าสิ่งของพระราชทานและกล่องยาพระราชทาน ไปมอบแก่ นางก้อน ปุลา อายุ 111ปี เกิดเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2451 (ตามเอกสารบัตรประชาชน) ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 3 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีบุตร 1 คน เดิมมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อแต่งงานแล้วจึงย้ายมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ชอบอยู่กับธรรมชาติ มีความขยัน อดทน และเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ สามารถพูดคุยโต้ตอบได้ ด้านสุขภาพ
มีปัญหาเรื่องสายตาและการเดิน ชอบทานข้าวหลาม ข้าวเหนียว ปลาทู และมีพรสวรรค์ในการทอผ้า

ต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรี กัลย์สรรค์ จันทรเสน เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 238 ชุด และอุปกรณ์กีฬา ไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนเพชรละคร ตำบลเพชรละครอำเภอหนองไผ่ ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 มีนักเรียน 238 คน ครูและบุคลากร 14 คน โดยเป็นโรงเรียนที่น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปเป็นต้นแบบในการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้นำไปปรับใช้กับตนเองในการดำรงตนในสังคม ต่อไป

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลวังโป่ง และโรงพยาบาลหนองไผ่ ไปตรวจรักษาประชาชนและนักเรียน กับพระราชทานอาหารเลี้ยงแก่นักเรียนและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ที่มาร่วมปฏิบัติหน้า ด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่นักเรียนและประชาชน เป็นล้นพ้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน