วันที่ 1 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ความว่า

พณฯ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กรุงปักกิ่ง ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบ 70 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันไกล้ชิดสนิทสนมมายาวนานและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกัน ความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้าน จะเจริญรุดหน้าต่อไปในภายภาคหน้าเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย