ธ.ก.ส.พร้อมจ่ายเงินเข้าบัญชีตรงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวปาล์มน้ำมันปี 62/63 งวดแรก 1,351 ล้าน ลดความเดือดร้อนเกษตรกรจากปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาด-ราคาผลผลิตตกต่ำ

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ได้เป็นประธานในงานเปิดตัวการจ่ายเงินประกันรายได้งวดแรกให้แก่เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันปี 2562/2563 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรอันเนื่องมาจากปัญหาผลผลิตปาล์มล้นตลาดและราคาผลผลิตตกต่ำ โดยกำหนดรายได้ที่เหมาะสมที่เกษตรกรควรได้รับจากการขายผลปาล์มทะลาย(คุณภาพน้ำมัน 18%)ที่กิโลกรัมละ 4 บาท

“เกษตรกรที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยตามพื้นที่ที่ปลูกจริง แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้วมีอายุไม่น้อยกว่า 3 ปี ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนก.ย.62-ก.ย.63”

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 จะทำหน้าที่กำหนดราคาตลาดอ้างอิง เพื่อใช้ในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างอัตราประกันรายได้ กับราคาตลาดอ้างอิง เพื่อแจ้ง ธ.ก.ส.ใช้เป็นข้อมูลในการคำนวณเงินชดเชยส่วนต่าง และโอนเงินให้แก่เกษตรกรต่อไป

สำหรับราคาตลาดอ้างอิงผลปาล์มทะลาย (คุณภาพน้ำมัน 18%)กิโลกรัมละ 2.68 บาท เกษตรกรจะได้รับชดเชยส่วนต่างกิโลกรัมละ 1.32 บาทในครั้งนี้จะมีเกษตรกรที่มีคุณสมบัติถูกต้องได้รับเงินทั้งสิ้น 254,730 ราย เป็นเงิน 1,351 ล้านบาท

ส่วนขั้นตอนในการจ่ายเงินประกันรายได้ เมื่อ ธ.ก.ส.ได้รับข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร จะทำการประมวลข้อมูลพื้นที่การผลิต คำนวณปริมาณผลผลิต และเลขที่บัญชีเงินฝากของเกษตรกร เมื่อได้รับแจ้งราคาตลาดอ้างอิง ธ.ก.ส.จะทำคำนวณเงินชดเชยตามสิทธิ์ และจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรโดยตรง โดยกำหนดเป็นงวดๆละไม่น้อยกว่า 45 วัน เริ่มจ่ายเงินงวดแรกในวันที่ 1 ต.ค.62 งวดต่อไปจ่ายในวันที่ 1 หรือ 16 หากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จะเลื่อนกำหนดจ่ายเร็วขึ้น (วันทำการก่อนวันหยุด)

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance