“วงคำหวาน” เป็นวงดนตรีไทยที่เกิดจากการรวมตัวกันของผู้มีใจรักในดนตรีไทย โดยสมาชิกของวงมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งด้านคุณวุฒิและวัยวุฒิ แต่ทุกคนต่างมีวัตถุประสงค์และความตั้งใจเดียวกัน คือ ต้องการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยเฉพาะดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป

“วงคำหวาน” ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2550 โดยมีสมาชิกเพียง 3 คน ปัจจุบัน มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกของวงทั้งสิ้น 45 คน โดยมีทั้งนักดนตรีอาชีพ และนักดนตรีสมัครเล่น ทั้งยังมีความหลากหลายทั้งอายุ เพศ และอาชีพ โดยสมาชิกของวงมีตั้งแต่อายุ 14 ปี จนถึงอายุ 78 ปี และมีอาจารย์ วัชระ เปรมปรีดิ์ เป็นหัวหน้าวง

สมาชิกของ “วงคำหวาน” จะมีการฝึกซ้อมร่วมกันเป็นประจำที่ “เรือนคำหวาน” เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ซึ่งจุดเด่นของวงคำหวานอยู่ที่การบรรเลงเพลงที่ยังคงไว้ซึ่งขนบและแบบแผนการแสดงดนตรีไทยแบบดั้งเดิม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในวงการดนตรีไทยเป็นผู้ให้คำปรึกษา อาทิ อาจารย์อุทัย แก้วละเอียด ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี 2552 อาจารย์ศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ สาขาคีตศิลป์ (ดนตรีไทย) ประจำปี 2551 รองศาสตราจารย์บุญเสริม ภู่สาลี ผู้เป็นศิษย์เอกของหลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) และอาจารย์พีรศิษย์ บัวทั่ง ผู้เชี่ยวชาญเครื่องดนตรีอังกะลุง

แต่เดิม “วงคำหวาน” บรรเลงเฉพาะบทเพลงไทยเดิมในแนวอนุรักษ์ นิยมเล่นเพลงประเภทเพลงเถา (เพลงไทยที่บรรเลงด้วยอัตราจังหวะช้า ปานกลาง และเร็ว ต่อเนื่องกันจนครบทั้ง 3 อัตราจังหวะใน 1 บทเพลง) อาทิ เพลงโหมโรงจอมสุรางค์ เพลงขอมใหญ่ (เถา) และเพลงอุศเรน (เถา) เป็นต้น แต่ในปัจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบรรเลงให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น โดยยังคงจุดเด่นของวงเอาไว้ คือ การใช้เครื่องดนตรีไทยผสมผสานกับการบรรเลงเพลงในแนวอนุรักษ์แบบดั้งเดิม ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ดนตรีไทยสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ง่ายขึ้น ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้ฟังรุ่นใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้นไปด้วย
ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จัดรายการสังคีตสราญรมย์ ครั้งที่ 168 “ภูมิเพลงบริรักษ์” พบกับการบรรเลงดนตรีไทย โดย วงคำหวาน ในวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ สถาบันคึกฤทธิ์ ซอยสาทร 1 ถนนสาทร สอบถามรายเอียดและสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2302062 และ 02-6263351-2

กองทุนประกันวินาศภัย