พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย

วันนี้ (26 กันยายน 2562) เวลา 09.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ นายจรัลธาดา กรรณสูตร และนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุยา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูตร องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเขื่องใน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอตาลสุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุอุทกภัยให้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารให้แก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอเขื่องใน และอำเภอตาลสุม พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน “คาจิกิ”ที่พัดผ่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่จังหวัดตอนบนและในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และน้ำจากลำน้ำสาขาต่าง ๆ ไหลลงสู่แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล โดยจะไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป จึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง ท่วมบ้านเรือนราษฎร

สิ่งสาธารณประโยชย์ พื้นที่ทางการเกษตร ในพื้นที่ลุ่มสองฝั่งแม่น้ำมูล ได้รับความเสียหายใน 25 อำเภอ 174ตำบล 1,362 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 42,383 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยเริ่มคลี่คลายลงแล้ว ระดับน้ำในแม่น้ำมูลเริ่มลดลง ซึ่งส่งผลดีต่อการผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้พระราชทานและประทานถุง เครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิ ได้ระดมให้การช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แก่ผู้ประสบอุทกภัย และเตรียมแผนพื้นฟูเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตในการประกอบสัมมาชีพได้อย่างปรกติต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน