สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดโครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ “น้อมนำพระราโชบาย
ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โรงแรมภูงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมีนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน และนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและความรู้พระราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดพังงาที่เข้าประชุมสัมมนาในวันนี้ จำนวน 150 คน และเพื่อน้อมนำพระราโชบายทั้ง 4 ด้าน สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง, การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง,การมีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี โดยการประชุมสัมมนาครั้งนี้มีรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งภาควิชาการและภาคกิจกรรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพังงา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา, นายอำเภอคุระบุรี, สถานีตำรวจภูธรสุขสำราญ จังหวัดระนอง, สถานีตำรวจภูธรตะกั่วป่า, กองกำกับการ ตชด.424, กองกำกับการ ตชด.425, เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่และระนอง (ธรรมยุต)พระประสาธน์สารโสภณ, และนางนงลักษณ์ เอียดวงศ์

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน