รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. เป็นตัวแทนประชาชนที่มีบทบาทหน้าที่ ทั้งในสภา ไม่ว่าจะเป็นการมีอำนาจในการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การควบคุมการตรากฎหมายที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ หรือแม้แต่การให้ความเห็นชอบในเรื่องที่มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ เช่น การประกาศสงคราม การทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ

ขณะที่บทบาทหน้าที่นอกสภาของ ส.ส. ต้องมีบทบาทในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน ก็คือ การพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ โดยเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการเอาใจใส่ทุกข์สุขของประชาชน เป็นการพบปะและรับฟังปัญหาโดยตรงจากประชาชน เพื่อนำปัญหาและความต้องการของประชาชนเสนอต่อรัฐบาลโดยเร็วที่สุด

จากบทบาทหน้าที่ซึ่งกล่าวในข้างต้น ทำให้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า ส.ส. เป็นบุคคลที่มีความสำคัญ เป็นอย่างมากต่อระบอบประชาธิปไตยและการขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า จากที่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม และ กกต.ประกาศรับรองรายชื่อ ส.ส.อย่างเป็นทางการในวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้เป็นเวลาเกือบ 5 เดือนที่ประชาชนคนไทยได้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำงานเป็นผู้แทน เป็นปากเป็นเสียง รวมถึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน ในประเด็น เสียงสะท้อนของประชาชน ต่อบทบาทของ ส.ส. ณ วันนี้ สรุปผลได้ ดังนี้

สิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 51.48 คือ มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี รองลงมา ได้แก่ มีแนวคิดใหม่ ๆ มีนโยบายที่น่าสนใจ ร้อยละ 28.35 เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ร้อยละ 22.96 เป็นคนรุ่นใหม่ เป็น ส.ส.หน้าใหม่ ไฟแรง ร้อยละ 21.22 และมาจากการเลือกตั้ง จากเสียงของประชาชนโดยตรง ร้อยละ 17.57

สิ่งที่ประชาชนไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 40.98 คือ ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย รองลงมา ได้แก่ ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง แตกแยก ร้อยละ 29.69 อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์ ร้อยละ 26.64 แย่งชิงตำแหน่งทางการเมือง เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง ร้อยละ 14.34 และคุณสมบัติไม่เหมาะสม ประวัติไม่ดี ร้อยละ 12.21

สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 39.59 คือ มีผลงานให้เห็น มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน พัฒนาประเทศ รองลงมา ได้แก่ จังหวัด ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า ร้อยละ 30.46 ดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดี กินดี ร้อยละ 22.03 รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ ร้อยละ 18.76 เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน ปกป้องสิทธิของประชาชน ร้อยละ 15.49

สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 48.39 คือ ค่อนข้างผิดหวัง เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ

รองลงมา ได้แก่ ผิดหวัง ร้อยละ 31.07 เพราะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ฯลฯ ค่อนข้างสมหวัง ร้อยละ 17.86 เพราะเป็นกันเอง ใกล้ชิดประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุย เข้าถึงประชาชน รับฟังความคิดเห็น ฯลฯ และสมหวัง ร้อยละ 2.68 เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหา ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ฯลฯ

สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ส.ส. ณ วันนี้ คืออะไร? พบว่า “คำตอบ” ที่ “ประชาชน” ตอบมากที่สุด ร้อยละ 48.14 คือ ควรตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ รองลงมา ได้แก่ ทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ร้อยละ 25.45 เป็นผู้แทนที่ดี ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ร้อยละ 23.45 ไม่สาดโคลนกันไปมา ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ร้อยละ 19.26 และเปิดใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งแก้ไข ร้อยละ 16.30

ผลการสำรวจความคิดเห็นนี้ น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของ ส.ส. ณ วันนี้ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแม้ว่าผลการสำรวจจะสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจต่อการทำหน้าที่ของ ส.ส. ก็ตาม แต่หาก ส.ส.ท่านใด? นำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้แล้ว เชื่อว่าการเป็น ส.ส.ที่โดนใจ... “ประชาชน” ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ยากอีกต่อไป...จริงไหม?

เป้าประสงค์สูงสุดของข้อเขียนนี้ ไม่ได้เป็นการ “ตอกย้ำ...ซ้ำเติม” ว่า “ส.ส. ที่ทำหน้าที่อยู่ในสภา ณ วันนี้” กำลังเสื่อมความนิยม...แต่ต้องการสื่อให้ “ส.ส. ทุกท่าน” พัฒนาตนเอง ทำหน้าที่อย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนการเมืองไทย...เป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริง...!!

กองทุนประกันวินาศภัย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน