นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร พร้อมด้วยนายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ ในฐานะผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 “Shift to the future : ภาครัฐปรับ อนาคตเปลี่ยน” จัดโดยสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ และยังกล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล และได้มอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ได้มีมติให้มอบรางวัลเกียรติยศแก่หน่วยงานที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ภาครัฐไทย จากการได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 ขององค์การสหประชาชาติ และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีผลการดำเนินการที่เป็นเลิศทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร และเปิดระบบราชการให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วม โดยกรมพัฒนาที่ดินได้รับ 5 รางวัล ประกอบด้วย
1.รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 2 เรื่อง จำแนกเป็น รางวัลระดับ “ดีเด่น” จำนวน 1 เรื่อง คือ ผลงาน “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผักอินทรีย์บนกระเบื้องด้วยเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” โดย สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 รางวัลระดับ “ดี” จำนวน 1 เรื่อง คือ ผลงาน “ลดการชะล้างพังทลายของดินด้วยนาขั้นบันไดบ้านน้ำจวง สู่การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน” โดย สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

2.รางวัลคุณภาพการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen) จำนวน 1 เรื่อง คือ ผลงาน “พลิกดินทราย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสุขสู่ชุมชน” โดย นายสุริยา สะมะแอ และประเภทรางวัลสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.ผลงาน “ฟื้นฟูปฐพี...เกษตรวิถีผสมผสาน” โดย สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และ 2.ผลงาน “ผลิกดินทราย สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างสุขสู่ชุมชน” โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

สำหรับรางวัลที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในครั้งนี้ จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความมุ่งมั่นและพัฒนาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจัดการของหน่วยงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลและเชิดชูเกียรติ จะสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมกันพัฒนาและยกระดับคุณภาพการพัฒนาระบบงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ “รางวัลเลิศรัฐ” นับเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่ สำนักงาน ก.พ.ร. มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง อีกทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย ประกอบด้วย 3 สาขา ได้แก่ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ” เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ เพื่อประชาชนได้รับบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” เป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียม มาตรฐานสากล ซึ่งได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อนำพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ และ “รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม” เป็นรางวัลมอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน