พังงา นายอำเภอตะกั่วป่า นำกำลังเจ้าหน้าที่ 70 คน โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์อำเภอตะกั่วป่า เพื่อเพิ่มศักยภาพให้เจ้าหน้าที่ในด้านกฎหมาย การตั้งด่าน การตรวจค้นจับกุมฝึกอบรมมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานการป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์ของอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ

เมื่อวันที่ 17 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า จ.พังงา ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์อำเภอตะกั่วป่า โดยมีนายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภออาวุโส อ.ตะกั่วป่า นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.ตะกั่วป่า นายอาทิตย์ เพ็ชร์กุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.ตะกั่วป่า และเจ้าหน้าที่วิทยากรนำโดย ร.ต.อ.ยนต์ พิมเสน เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมสนามปืน ตชด.425 ตะกั่วป่า นายเจษฎา ธิติมุทา ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองพังงา ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ พรมสมบูรณ์ รอง สวป.ตรวจคนเข้าเมืองพังงา นางดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวพังงา น.ส.เสาวภา ชูเจริญ เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมชำนาญงาน ซึ่งการจัดโครงการมีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ได้แก่ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และและราษฎรอาสา ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือเจ้าพนักงานปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ การสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม ตามที่ทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และขนคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย และเข้าข่ายการค้ามนุษย์

ทางด้าน ว่าที่ร้อยเอก พงศ์ศักดิ์ เวทยาวงศ์ นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า ในปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์และการขนคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเป็นปัญหาในระดับชาติที่จะต้องเร่งดำเนินการแก้ไข ซึ่งทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม เกิดผลในทางปฏิบัติ สามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และขนคนต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย และเข้าข่ายการค้ามนุษย์ ดังนั้น โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้เจ้าหน้าที่ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมมีทักษะความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นกำลังสนับสนุนที่สำคัญในการปฏิบัติงานการป้องกันปราบรามการค้ามนุษย์ของอำเภอและหน่วยงานต่างๆ เพื่อทุกท่านที่ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรและครูฝึก ไปใช้ปฏิบัติจริงโดยมีความรู้ความเข้าใจจริงทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ที่ได้กรุณาประสานขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้กับอำเภอตะกั่วป่าในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ชุดครูฝึก ที่ได้เสียสละเวลา ทุ่มเทวิชาความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ทางนายสมศักดิ์ ชูแสง ปลัดอำเภออาวุโส อ.ตะกั่วป่า กล่าวว่า อำเภอตะกั่วป่าได้ให้ความสำคัญต่อการเฝ้าระวังและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจังและต่อเนื่อง จนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดและผู้ร่วมขบวนการได้หลายครั้ง พร้อมทั้งได้จัดตั้งด่านตรวจถาวรบ้านทับกำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี โดยสนธิกำลังฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจต่างในจังหวัดพังงา เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 425 ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังในการปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์แล้ว ยังดำเนินการในด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมายอื่นด้วย ดังนั้น อำเภอตะกั่วป่า จึงจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันปราบปรามและสกัดกั้นขบวนการค้ามนุษย์ อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจได้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจแล้ว ยังนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในการรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ของอำเภอตะกั่วป่า รวมทั้งสิ้น 70 คน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการประสานงานของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน