ผู้ว่าการ ธปท.แนะ 3 แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ยกระดับการศึกษาขยับฐานะ-สร้างความยั่งยืน-เก็บออมระยะยาว พร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน?-เข้มกำกับผู้ให้บริการ?ทางการเงิน?

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)เปิดเผยว่า การสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญที่สุดคือการทำให้คนไทยมีความหวังและเกิดความเชื่อมั่นหรือเกิดความมั่นใจในระยะยาวว่าจะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ความหวังจะมาจากหลายปัจจัย และต้องทำให้เห็นโอกาสที่จะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้ในอนาคต

“เรื่องนี้ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่มากที่ต้องทำให้คนไทยมีความปลอดภัย มีความเจริญ และมีความสุข ท่ามกลางการอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี,ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งเป็นทั้งในแง่ของความท้าทาย และในแง่ของโอกาส เราจะทำอย่างไรให้ความท้าทายเปลี่ยนมาเป็นโอกาส และทำให้ความกลัวเปลี่ยนมาเป็นความหวังได้”

โดย 3 สิ่งสำคัญที่จะทำให้ความท้าทายสามารถเปลี่ยนเป็นโอกาส และความกลัวสามารถเปลี่ยนเป็นความหวังได้คือ 1.การทำให้คนไทยเก่งขึ้น และสามารถใช้ความเก่งได้อย่างเต็มศักยภาพ นั่นคือระบบการศึกษา โดยต้องทำให้คนไทยสามารถพัฒนาตัวเองได้อยู่ตลอดเวลา และตลอดชีวิต ไม่จำกัดการพัฒนาความรู้ไว้แค่ภายในสถาบันการศึกษาเท่านั้น ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นได้

“การศึกษาทำให้เราสามารถไต่ขึ้นสู่ฐานะทางสังคม ฐานะการเงิน และฐานะทางอาชีพที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างโอกาสให้คนสามารถก้าวขึ้นบันได เพื่อแสดงศักยภาพได้ ระบบนิเวศน์จะต้องเอื้อคนเก่งให้แข่งขันได้เต็มที่ ให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ทำให้คนตัวเล็กสามารถแข่งขันได้ภายใต้กฎกติกาที่เป็นธรรม”

2.การคำนึงถึงความยั่งยืน โดยไม่เบียดบังทรัพยากรหรือคุณภาพชีวิตของคนรุ่นต่อไปมาใช้ ยกตัวอย่างเช่น การขาดดุลการคลังในปัจจุบันจำนวนมากเสมือนเป็นการทำให้ภาระภาษีของคนรุ่นใหม่ถูกนำมาใช้มากเช่นกัน 3.การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเพื่อให้สังคมมีความหวังมากกว่าความกลัว โดยต้องมีกลไกที่สามารถรองรับต่อความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อให้คนไทยมีความมั่นใจต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาว ซึ่งแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินโครงการที่เป็นประโยชน์ในจุดนี้เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค,โครงการประกันภัยสินค้าเกษตร เป็นต้น

“เราต้องทำให้เขาได้มีหลังพิง ไม่ใช่ให้เริ่มต้นใหม่จากศูนย์ ต้องส่งเสริมให้เกิดโครงการดีๆเพิ่มขึ้น ท่ามกลางโลกที่เผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้น”

ทั้งนี้ในส่วนของ ธปท.ได้สร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของหนี้ครัวเรือน หลังจากที่พบว่าแนวโน้มคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญลดลงในเรื่องของหนี้ ประกอบกับภาวะดอกเบี้ยต่ำจึงไม่มีแรงจูงใจให้ออมเงินเท่าที่ควร ซึ่ง ธปท.ได้มีการกำกับดูแลสถาบันการเงินในการออกกฎเกณฑ์การให้สินเชื่ออย่างเหมาะสม รวมทั้งการตั้งคลินิกแก้หนี้ และล่าสุดธนาคารพาณิชย์ได้มีการร่วมลงนามในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ เป็นต้น ตลอดจนการให้ความรู้ทางการเงินเพื่อเป็นทักษะในการวางแผนชีวิตได้อย่างเหมาะสม