วันนี้ (15 ก.ย.62) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในโอกาสตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีว่า รัฐบาลมีความห่วงใยและพร้อมให้การดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัย โดยส่งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายลงมาในพื้นที่ เพื่อดูแล อำนวยความสะดวกและรับฟังปัญหาอุปสรรค แล้วนำไปแก้ไขปัญหา ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พร้อมเร่งรัดทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็ว เนื่องจากมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมาก ซึ่งบางส่วนได้อพยพมาอยู่ในที่ๆ ปลอดภัยแล้ว และยังมีบางส่วนที่บ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำ จึงมีความเสี่ยงในการเกิดอันตราย ขอให้ดำเนินการแจ้งข่าวให้ประชาชนรับทราบและระมัดระวังภัยจากน้ำ ย้ำเตือนให้ดูแลชีวิตให้ปลอดภัยเป็นลำดับแรก ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายทำความเข้าใจกับประชาชน และย้ำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ของน้ำอย่างใกล้ชิด หากท่านมีความประสงค์ที่จะสัญจรเดินทางขอให้ประสานเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก

ส่วนเรื่องการกระจายความช่วยเหลือและถุงยังชีพต่างๆ ได้กำชับให้ดำเนินการอย่างทั่วถึงไปในบ้านเรือนที่อยู่ห่างไกล จังหวัดและอำเภอต้องสำรวจและจัดเตรียมสิ่งของให้เพียงพอ หากสถานการณ์ยังคงมีอยู่ต่อไป อีก 1-2 อาทิตย์

ส่วนเรื่องการกระจายสิ่งของต้องทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อน ต้องดูแลเรื่องอาหารการกิน ให้ผู้ประสบภัยให้ครบทั้ง 3 มื้อ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ ส่วนจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานกับมูลนิธิ องค์กรการกุศล หรือประชาชนที่นำสิ่งของมาบริจาคและจัดการให้เป็นระบบ เตรียมความพร้อมในการจัดหาน้ำกิน น้ำใช้มาแจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างเพียงพอ ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ อาสาสมัครต่างๆ และประชาชนได้ช่วยกันดูแลอาคารบ้านเรือน ทรัพย์สินของประชาชน ที่อาจจะมีผู้แอบอ้าง แฝงตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาสาสมัคร ดังนั้น จึงควรมีสัญลักษณ์แสดงตัวให้ชัดเจน

ขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดใกล้เคียงให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ให้บริการในศูนย์พักพิง และจัดการระบบสุขาภิบาลที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อ โดยร่วมกับสาธารณสุขให้การดูแลเรื่องสุขาภิบาลและกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัย รวมถึงเรื่องการสัญจรไป - มา และการขนส่งได้นำรถของหน่วยงานทหาร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานต่างๆ ที่มีรถยกสูงนำมาให้บริการแก่ประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ซึ่งรัฐบาลมีความพยายามที่จะดูแลประชาชนให้ดีที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย