บทความพิเศษ | “แก้วสรร อติโพธิ”

ถาม อะไรคือเหตุและผลของคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ไม่รับคำร้องในปัญหาการกล่าวคำปฏิญาณตนบกพร่องตกหล่นของรัฐบาลลุงตู่

ตอบ “เหตุ” ก็คือหลักกฎหมายที่ว่า “การกระทำทางรัฐบาล” ตามอำนาจและขั้นตอนต่างๆในรัฐธรรมนูญ เช่น การยุบสภา,การประกาศสงคราม เรื่อยลงมาจนถึงขั้นตอนปฏิบัติเช่น การปฎิญาณตนเข้ารับหน้าที่นั้น ถือเป็นพื้นที่ที่อยู่นอกการตรวจสอบทางกฎหมาย ศาลใดจะเข้าไปตรวจสอบแก้ไขเพิกถอนไม่ได้

ถาม แล้ว “ผล” จะเป็นอย่างไร
ตอบ ก็สบายใจในทางกฎหมายไปได้ตลอดแล้วว่า รัฐบาลนี้ไม่มีทางจะถูกกล่าวอ้างว่าเข้ารับตำแหน่งโดยโมฆะได้เลย

ถาม แล้วการอภิปรายทั่วไปในสภา ตามที่ฝ่ายค้านยื่นญัตติไว้ จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่
ตอบ เดินต่อไปได้ แม้จะพบทางตันในทางกฎหมาย แต่ความรับผิดชอบทางการเมืองยังคงเปิดกว้างอยู่ สภาผู้แทนยังอภิปรายทั่วไปได้

ถาม จะอภิปรายไปได้อย่างไร ในทำนองไหนได้ ในเมื่อเรื่องมันยุติไปหมดแล้วอย่างนี้
ตอบ ผมไม่ได้อ่านตัวญัตติว่าเขาเขียนไว้อย่างไร ทราบข่าวแต่ว่ามีสองเรื่องที่จะถูกอภิปรายคือ กล่าวคำปฏิญาณตนตกหล่น และแถลงนโยบายโดยไม่ระบุที่มาของงบประมาณ ถ้าจำกัดเป็นเรื่องๆอย่างนี้ก็อภิปรายอะไรไม่ได้มาก แต่ถ้าขยายเกินเลยไปให้เป็นภาพรวมว่า รัฐบาลนี้มีนิสัยอันฝังแน่นเป็นกำพืดที่ไม่ยึดมั่นในครรลองของรัฐธรรมนูญแล้ว ฝ่ายค้านก็จะสามารถอภิปรายชำแหละให้เห็นเป็นภาพทั่วไปที่กว้างขวางได้ว่า นี่คือรัฐบาลอันตรายต่อการปกครองโดยรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่เริ่มยก ๑ ก็เห็นหางแล้ว ภาพทางการเมืองของรัฐบาลเช่นนี้จะเสียหายมาก

ถาม ก็เป็นเรื่องแค่ถ้อยคำตกหล่นเท่านั้นมิใช่หรือ ในหลวงท่านก็พระราชทานพระราชหัตถเลขาย้ำเตือนพระบรมราโชวาทมาให้จนเป็นที่ยุติแล้วด้วย
ตอบ มันเป็นหมุดหลักของระบอบการปกครอง ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ชัดเจนมาก ตั้งแต่หน้าแรกเลย ดังนี้
ครรลองของอำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓ อํานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจนั้นทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป ตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ ประชาชนโดยรวม
คำปฏิญาณตนที่ตกหล่น
มาตรา ๑๖๑ ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคํา ดังต่อไปนี้ “ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ”

ถาม ข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ใยดีรัฐธรรมนูญเลยนี่ อภิปรายลากไปได้ไกลแค่ไหนครับ
ตอบ ฝ่ายค้านต้องพยายามลากไส้ ไปจนถึงตั้งแต่สมัย คสช.เลย ทั้งก่อนและหลังใช้รัฐธรรมนูญนี้ ว่า คนพวกนี้มีพฤติการณ์ไม่แยแสต่อความถูกต้อง ความโปร่งใส อย่างไรบ้าง โดยเฉพาะระบบวุฒิสภาที่มาจากระบบอุปถัมภ์ มึงตั้งกู กูตั้งน้องมึงนี่ โดนหนักแน่

ถาม ท่านประธานชวน หลีกภัย คงต้องเหนื่อยหนักกว่าเพื่อน
ตอบ ถ้าฝ่ายค้านเขียนญัตติไว้กว้างๆ จนลากไปได้ไกลมาก ท่านชวนก็เหนื่อยแน่ครับ ยิ่งถ้าฝ่ายรัฐบาลลงมือตอบโต้ลากไส้ฝ่ายค้านจนย้อนไกลลิบไปถึงรัฐบาลชินวัตรด้วย ก็ยิ่งจะเละกันไปใหญ่

ถาม บ้านเมืองก็เลยไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
ตอบ ได้ครับ..ก็ได้เรียนรู้ว่า การเมืองไทยทุกวันนี้ไม่มีใครถูกใครผิด มีแต่ใครจะเลือกพวกเลือกข้างได้แม่นยำหรือไม่เท่านั้นเอง
ใครรับความจริงข้อนี้ไม่ได้...ก็เดินตามนายกฯอภิสิทธิ์ ออกไปได้แล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน