พลิกโฉมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ด้วยบูรณาการข้อมูลสารสนเทศและ Big Data Analytic หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้แก่เกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามาสู่โลกยุคปัจจุบันที่รุนแรง และรวดเร็ว ส่งผลต่อรูปแบบการบริหารจัดการในทุกๆ อุตสาหกรรม รวมไปจนถึง ภาคเกษตรด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของการส่งออกและมีความสำคัญในแง่ของการจ้างงาน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องมากมาย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลภาคการเกษตรอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งต้องการผลักดันให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกอุตสาหกรรมที่เข้ามากระทบของไทย จึงได้จัดทำโครงการ “การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytic) สำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย” โดยในช่วงเริ่มต้นได้พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) เพื่อบูรณาการระบบฐานข้อมูลให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นเพื่อปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน จัดหาทรัพยากรให้เหมาะสม พัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ทั้งระบบ พ.ศ.2559-2564

นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กล่าวว่า การดำเนินโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นการพัฒนาต่อเนื่อง โดยระยะที่ 1 เน้นการใช้ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งเป็นข้อมูลภายในเป็นหลัก เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงการปฏิบัติงาน และข้อมูลที่ สอน. ใช้ในการปฏิบัติงาน และในระยะที่ 2 เน้นบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก กับข้อมูลภายใน สอน. เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนและประกอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของ สอน. และนำเสนอข้อมูลสำหรับผู้บริหาร สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเชิงรุกและแก้ปัญหาได้อย่างทันการณ์

นอกจากนี้ สอน. ยังได้พัฒนาให้มีระบบ Big Data Analytic เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้อย่างถูกต้องและทันการณ์ ทำให้หน่วยงานภาครัฐมีแนวทางและข้อมูลสนับสนุนที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบการวางแผน กำหนดนโยบาย หรือมาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

โดยโครงการนี้ประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้ 1.ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลที่มีรูปแบบหลากหลายจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ระบบวิเคราะห์ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบหลากหลายจากสังคมออนไลน์ และ3.ระบบนำเสนอข้อมูลผ่านศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรมด้านอ้อยและน้ำตาลทราย และสอดคล้องกับระบบการนำเสนอของห้องติดตามสถานการณ์ (War room) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน