เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 11 ก.ย.62 นางปิยะฉัตร อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ที่โรงแรมเฮอมิเทจโคราช อ.เมือง .จ.นครราชสีมา โดยมีผู้แทนส่วนราชการและภาคประชาสังคมพื้นที่กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย นครราชสีมา-ชัยภูมิ-บุรีรัมย์-สุรินทร์ จำนวน 100 คน รับฟังการบรรยายหัวข้อ “ นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” “ นโยบายกระทรวงกรมและปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ด้านการเกษตร,ปศุสัตว์,ท่องเที่ยว,ไหม,การค้าและการลงทุน ” และมุมมองของภาคเอกชนต่อการพัฒนา นวัตกรรมและผลวิจัย เพื่อการต่อยอดพัฒนาจากนั้นแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นต่อแผนพัฒนาซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงาน การตรวจสอบและทบทวนปรับปรุงแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

นางปิยะฉัตร ฯ เปิดเผยว่า การบริหารยุทธศาสตร์แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 5 ปี ได้ปรับระยะดำเนินการทั้งแผนพัฒนาภาค จังหวัดและท้องถิ่นให้สอดคล้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่จำเป็นต้องทบทวนแผนทั้งหมดโดยยึดหลักให้เชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำไปสู่การจัดทำแผนโครงการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมนำไปสู่ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้โดยอาศัยความร่วมมือและบูรณาการทุกภาคส่วนโดยการประสานและเชื่อมโยงหน่วยงานรัฐรวมถึงภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนำไปสู่การพัฒนากลุ่มจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนรวมทั้งทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance