เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 นายรณกฤต ก่อประภากิจ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เพื่อการพิจารณาบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง แบบตอกเสาเข็ม(สน.ศท.4/12) โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว เทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)นครแม่สอด เข้าร่วมประชุม 18 คน ครบองค์ประชุม โดย ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้คณะผู้บริหารนายบรรเจิด ลาวัณย์รัตน่กุล =นายภิรมย์ ทองคุ้ม=นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี รวมทั้งปลัดเทศบาล- ผู้อำนวยการกองฝ่าย-หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังและชี้แจง ร่วมกับฝ่ายบริหาร โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธีระยุทธ ธีรโสพิศ ปลัดเทศบาลฯ ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

ที่ประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด มีมติผ่านความเห็นชอบผ่านงบประมาณรายจ่าย โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้อง เพื่อพัฒนาการศึกษ ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน