พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงเลื่อมใส ทรงตั้งพระราชปณิธาน
ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธาน“ธรรมราชินี”
กับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวัดในจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้า จรูญฤทธิ์เดช ชยางกูร เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม พระราชทานแด่ พระครูวรกิจธำรง (คำหมุน ธมฺมวิโร) อายุ 92 ปี พรรษา 72 เจ้าอาวาสวัดตึก และถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ณ วัดตึก ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา
เชิญเครื่องเขียนพระราชทาน จำนวน 201 ชุด ไปมอบแก่นักเรียนนโรงเรียนวัดตึก กับทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยแพทย์มาออกหน่วยบริการตรวจรักษาให้แก่ประชาชน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน ประชาชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ที่มาร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้วย ซึ่งนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตและมุทิตาสักการะ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น