เลขาฯรมว.เกษตรฯ เปิดโทรศัพท์ สายด่วน ให้เกษตรกรโทรตรง ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเดินทางมาพบ เร่งจ่ายเงินชดเชยค่าที่ดินและฟื้นฟูอาชีพเดือดร้อนมากกว่า 25 ปี สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. นายธนา ชีรวินิจ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้ประชุมกับผู้แทนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 40 คน นำโดยนายฬมริณฆ์ สุดสวาทรัก ซึ่งเรียกร้องให้เพิ่มราคาที่ดินฝั่งตรงข้ามสุขาภิบาลชัยบาดาล ตามมติของคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลพบุรี ซึ่งจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยมีนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะกรรมการฯ กับเกษตรกรเพื่อเร่งช่วยเหลือต่อไป

ทั้งนี้ ชาวบ้านระบุว่า เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เริ่มก่อสร้างในปี 2537 แต่มีปัญหาการรังวัดที่ดินในเขตพื้นที่ตำบลบัวชุมถูกเวนคืนที่ดิน โดยกรมชลประทานรังวัดข้ามที่ดินของชาวบ้านหลายรายเนื่องจากเป็นทางโค้ง แล้วกรมชลประทานไม่รังวัดตามพื้นที่โค้ง รวมถึงปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนบริเวณตำบลลำนารายณ์หมู่ที่ 1 9 และ 12 ตำบลท่ามะนาว ท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล และอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรีซึ่งติดกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จนพืชผลเสียหายนั้น กรมชลประทานจะเร่งดำเนินการสำรวจให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ส่วนที่ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินยังไม่ได้รับค่าชดเชยประมาณ 100 ราย กรมชลประทาน จะนัดประชุมหารือกับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องครั้งที่ 1 ภายในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อเร่งรัดการดำเนินให้ต่อไป

นอกจากนี้ เกษตรกรยังขอให้ก่อสร้างแท้งค์น้ำเพื่อดูดน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มาใช้ทำอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตรซึ่งกรมชลประทานจะส่งวิศวกรไปประสานขอรายละเอียดกับเกษตรกรเพื่อสำรวจออกแบบ พร้อมทั้งจัดเตรียมงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2562 โดยจะดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2563 ส่วนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและฟื้นฟูอาชีพนั้น กรมชลประทานจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่และจะนัดประชุมหารือกับเกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการโดยเร็ว อีกประเด็นที่ชาวบ้านต้องการคือ ขอเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งรองอธิบดีกรมชลประทานแจ้งว่า ต้องเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น โดยจะส่งเจ้าหน้าที่สำรวจสภาพพื้นที่และความต้องการอีกครั้งโดยเร็ว ทั้งนี้ค่าชดเชยที่ดินพิเศษแทนแปลงอพยพนั้นมีเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติแล้ว 41 ราย และ ประสงค์ขอเพิ่มเติมอีก 71 ราย ซึ่งจะต้องให้คณะกรรมการพิจารณาค่าชดเชยให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึ่ง

ผู้แทนเกษตรกรยังร้องเรียนว่า การรังวัดที่ดินเป็นไปด้วยความล่าช้าเนื่องจากส.ป.ก. ในพื้นที่ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งนายธนาสั่งการให้ผู้แทนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นำเรียนเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อแก้ไขปัญหา อีกทั้งกล่าวต่อกลุ่มเกษตรกรว่า หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้ประสานงานมายังตนทางโทรศัพท์เพื่อจะไม่ต้องลำบากในการเดินทางมายังกระทรวงเกษตรฯ และจะเร่งรัดการแก้ปัญหาที่ค้างคามา 25 ปีแล้วให้เป็นไปตามข้อร้องเรียนโดยเร็ว

กองทุนประกันวินาศภัย