ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 3 สำนักงานเทศบาลตำบลสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางละเอียด ศรีล้อม นิติกรชำนาญการพิเศษ ในฐานะประธานเครือข่ายวินัยและประธานชมรมนิติกรจังหวัดเชียงใหม่จัดให้มีการประชุมนิติกรที่เป็นเครือข่ายวินัยและสมาชิกชมรมนิติกรจังหวัดใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นเกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่น

ซึ่งปัจจุบันกฎหมาย ระเบียบต่างๆ มีการแก้ไขและปรับปรุงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. 2560 อาทิพ.รบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ายการป้องกันและปราบปราบการทุจริต(ป.ป.ช.) และ(ป.ป.ท.) พ.ร.บ.คณะกรรมการการเลือกตั้ง(ก.ก.ต.) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบดังนี้ 1.ร่วมกันสมาคมนิติกรองค์กรปกครองแห่งประเทศไทยร่วมกับชมรมนิติกร อีก 77 จังหวัด โดยสมาคมดังกล่าวตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก 2.ส่งเรื่องไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกรณีที่มีกฎหมายลำดับรองที่บังคับใช้กับกฎหมายท้องถิ่น ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่มีลำดับศักดิ์สูงกว่า 3.เห็นชอบให้ตัวแทนนิติกรแต่ละอำเภอ สำรวจจัดเก็บข้อมูลของนิติกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อจะดำเนินการแก้ไขสิทธิประโยชน์ของนิติกรของท้องถิ่นต่อไป ซึ่งสมาคมนิติกรดังกล่าว จัดตั้งเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์นิติกรและบุคลากรสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ นางละเอียดฯ เน้นย้ำว่าการร่วมจัดเป็นกรรมการเพื่อขอจดทะเบียนสมาคมนิติกรฯจัดตั้งไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด ทั้งนี้สำนักงานใหญ่ของสมาคม ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนางละเอียด ศรีล้อม พร้อมกันนี้ในนามเครือข่ายและชมรมนิติกรใคร่กราบขอบพระคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสุเทพเป็นอย่างสูงที่ กรุณาให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน