วันที่ 10 ก.ย.62 เวลา 09.00 นที่ห้องประชุมโรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพิ่มพูนประสิทธิภาพการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง จังหวัดหนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีนายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ นายจตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาวและนางสาวหทัยทัต มหาสุคันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ 1 สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมหวัง อารีย์เอื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัดรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2562 จังหวัดหนองคายได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ประจำ สปป.ลาว และจังหวัดใกล้เคียงนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว สำนักงานจังหวัดหนองคายพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นการประชุมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนของไทยที่มีพื้นที่ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาความร่วมมือจังหวัดหนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แก่หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคาย ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีหัวข้อวิชาการที่สำคัญคือ การพัฒนาความเชื่อมโยงทางกายภาพระหว่างจังหวัดหนองคายกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผลกระทบต่อจังหวัดหนองคาย การพัฒนาความร่วมมือการ การค้าการลงทุน จังหวัดหนองคายและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงาน นายอำเภอ ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมจำนวน ทั้งสิ้น 70 คน.