วันที่ 10 ก.ย.62 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมธรรมมงคลรังษี ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 นายนิธิศ ภู่ชัย ประธานสำนักติดตามฯ สพฐ. พร้อมด้วย นางศิริพร สาตยศ กรรมการ และ นายชนัฐชัย ตาควัน คณะกรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางมาตรวจติดตาม และประเมินผล การบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ให้การต้อนรับและรายงานสรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นโยบายของ สพฐ. และจุดเน้นด้านประสิทธิภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21

สำหรับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการ ศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เชิงประจักษ์ในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อน กลยุทธ์ตามนโยบายของ สพฐ. ในจุดเน้นด้านประสิทธิภาพทางการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เชิงประจักษ์ หรือภาคสนาม(Site Visit)

โดยการประชุมรับฟังการชี้แจงและรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านประสิทธิภาพทางการศึกษา รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลรายละเอียด ร่องรอยการดำเนินงานและตอบซักถามจากคณะติดตาม สพฐ. โดยมีประธานสหวิทยาเขต 10 สหวิทยาเขต ผอ.กลุ่ม หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเข้ารับการประเมินอย่างพร้อมเพียง.