ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี กับ ดร.อุดม ชนะสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้ง เยนเนอรัล จำกัด โดยมี รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผอ.อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามเป็นพยาน เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62 ณ ห้องประชุม เรือนพักรับรอง ม.วลัยลักษณ์

บันทึกข้อตกลงนี้เพื่อร่วมมือกันในทางวิชาการ การวิจัย และการบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยใช้นาโนเทคโนโลยีจากสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และพัฒนานักศึกษา นักวิจัยให้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เน้นการสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ได้ โดยบันทึกข้อตกลงฉบับนี้มีอายุ 3 ปี