กรมพัฒนาที่ดิน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เดินหน้าพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่โรงแรมยูนิแลนด์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดนครปฐม นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 และการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการกลุ่ม ในสังกัดที่กำกับดูแล จำนวน 76 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง การยกระดับหน่วยงานภาครัฐให้มีการพัฒนาองค์กรไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” รวมถึงติดตามผลการดำเนินงานปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายทวีสิฏฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร กรมปศุสัตว์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การพัฒนาองค์การเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้

นางสาวภัทราภรณ์ กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินงานต่างๆ และส่วนราชการจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้าสู่ระบบราชการ 4.0 โดยระบบราชการจะต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ซึ่งความสำเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยความสำเร็จ 3 ประการ คือ การสานพลังระหว่างภาครัฐและส่วนอื่นๆ ในสังคม (collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มาใช้ในการประเมินส่วนราชการเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

ดังนั้น กรมพัฒนาที่ดิน จึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานในการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ให้เป็นไปอย่างระบบและต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ โดยใช้เครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 มาผลักดันให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางดังกล่าว และให้การติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของหน่วยงานภายใต้การกำกับ ดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน ช่วยเปิดโลกทัศน์ในการทำงาน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานรวมถึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กร และเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการให้ประสบความสำเร็จในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย