วันที่ 8 ก.ย.62 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เสนอผลสำรวจภาคสนามเรื่อง “สเปคของผู้ว่า กทม. ที่คนกรุงต้องการ” จากประชาชนทุกสาขาอาชีพในกทม.จำนวน 1,060 ตัวอย่าง โดยผลการสำรวจมีดังนี้

เมื่อถามว่า ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ตั้งใจจะเลือกผู้สมัครจากพรรคการเมืองใด พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.0 ยังไม่มีใครในใจ ขณะที่ร้อยละ 36.0 ระบุมีพรรคการเมืองที่จะเลือกในใจแล้ว เช่น อนาคตใหม่ พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ เพื่อไทย และอื่นๆ และเมื่อจำแนกออกตามกลุ่มอาชีพ พบว่า กลุ่มนักศึกษาส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.1 ระบุมีพรรคการเมืองในใจแล้ว ขณะที่กลุ่มอาชีพอื่น เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.4 พนักงานเอกชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 69.5 และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 78.5 ยังไม่มีใครในใจ ถ้าวันนี้เป็นวันเลือกตั้ง ผู้ว่า กทม.

เมื่อถามอีกว่า ลักษณะหรือสเปคของผู้ว่า กทม.ที่ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.8 ระบุ ซื่อสัตย์สุจริต ไม่พัวพันทุจริตคอรัปชั่น รองลงมาคือร้อยละ 74.3 ระบุ แก้ปัญหาเก่ง รวดเร็ว ไม่ขายฝัน พูดจริงทำจริง มีผลงาน และร้อยละ 24.5 ระบุอื่นๆ เช่น คนรุ่นใหม่ การศึกษาดี เสียสละ นโยบายจับต้องได้ น่าเชื่อถือ เป็นที่รู้จัก เป็นต้น

ที่น่าสนใจคือ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้แก้ไข พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 79.6 ระบุปัญหาจราจร รถติด ความปลอดภัยทางถนน อุบัติเหตุ คนขาดวินัยจราจร รองลงมาคือร้อยละ 56.9 ระบุ ค่าครองชีพ ของแพง ทำมาหากินไม่ได้ , ร้อยละ 55.1 ระบุน้ำท่วมขัง , ร้อยละ 51.1 ระบุ มลพิษ ขยะเน่าเหม็น สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 50.4 ระบุ อาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , ร้อยละ 38.9 ระบุ ปัญหาการให้บริการ รถโดยสาร ขนส่งมวลชน , ร้อยละ 27.7 ระบุถูกเรียกรับผลประโยชน์ ทุจริตคอรัปชั่น และร้อยละ 28.6 ระบุอื่น ๆ เช่น การศึกษา ยาเสพติด และไฟส่องสว่าง เป็นต้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน