ตอบโจทย์ผู้ใช้หลากหลาย ทั้งคนในพื้นที่ คนทำงาน นักท่องเที่ยว มุ่งหวังให้เป็นต้นแบบจริง

นายสมชาย เดชากรณ์ ผอ.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม. ลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมด้านกายภาพบริเวณถนนสีลม เขตบางรัก เพื่อกำหนดแนวทางออกแบบทดลองและศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้งานพื้นที่สาธารณะ ซึ่งกทม. ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สาธารณะด้วยกระบวนการทดลองและศึกษาวิจัยรูปแบบการใช้งานพื้นที่ของผู้คน เพื่อส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในบริบทเมืองวิจัยรูปแบบทดลองกับพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้ประกอบการย่านสีลม และได้รับการสนับสนุนทุนในการวิจัยและทดลองในพื้นที่ย่านสีลมจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันย่านสีลมเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย เช่น เป็นย่านพาณิชยกรรม การค้า การลงทุน การธนาคาร มีเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผ่านพื้นที่ มีสภาพจราจรที่หนาแน่นติดขัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นอาคารสูง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ในเวลากลางวันและกลางคืน มีการรวมกลุ่มผู้ประกอบการค้าและเจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับถนนสีลม เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ทางเท้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทดลองออกแบบพื้นที่ทางเท้าและพื้นที่ว่างบริเวณโดยรอบถนนสีลม ให้เกิดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในนาม “City Lab Silom” ซึ่งมีแนวทางจัดทำฐานข้อมูล ติดตั้งอุปกรณ์ที่จะทดลอง โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการและประชาชน ออกแบบและทดลอง มีการจัดอีเวนท์ ประชาสัมพันธ์ และรายงานผล เพื่อนำรูปแบบมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม

สำหรับการพัฒนาในระยะแรกของ “City Lab Silom” เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในย่านสีลมและหน่วยงานรัฐ ศึกษาพฤติกรรมประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยนำเมืองมาเป็นพื้นที่ทดลอง และค้นหาปัญหา นำไปสู่การประเมินผล และออกแบบมาตรการของรัฐ โดยนำกรณีศึกษาจากต่างประเทศและในประเทศเข้ามาศึกษา เป็นการปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า พื้นที่ว่าง และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน สร้างพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ สร้างบรรยากาศ สร้างกิจกรรมในพื้นที่ จัดรูปแบบพื้นที่บริเวณจุดแยกตัดถนน Mid Block Smart Crossing Art & Crossing Smart Pole จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการศึกษาและทดลองกับพฤติกรรมการใช้สอยพื้นที่ เก็บรวบรวมข้อมูลและลงพื้นที่ และจัดทำผังแม่บทย่านสีลม โดยคำนึงถึงการใช้พื้นที่ร่วมกันระหว่างอาคาร ประชาชนนักท่องเที่ยว มุ่งหวังที่จะพัฒนาให้เกิดเป็นต้นแบบที่จัดทำได้จริง

ผอ.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กทม.กล่าวว่า กทม.ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางรัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มคนรักสีลม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านสีลมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม โดยปรับปรุงพื้นที่ทางเท้า พื้นที่ว่าง พื้นที่นั่งพักคอย พื้นที่จัดกิจกรรม พื้นที่จุดจอดรถแท็กซี่ ซึ่งการปรับปรุงจะต้องไม่กีดขวางทางเท้า จะทดลองนำร่องในพื้นที่ย่านสีลม จากนั้นจะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม เพื่อนำรูปแบบไปพัฒนาในพื้นที่อื่นๆต่อไป ซึ่งกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะรวบรวมข้อมูลที่ได้ไปประชุมหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้า

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน