เมื่อวันที่ 4 ก.ย.ที่ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีประกาศแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ในงานวันพัฒนาชุมชน (CD Day 2019) ครั้งที่ 10 โดยมีนายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และพัฒนาการจังหวัด

โดยนายสมหวัง กล่าวว่า กรมพัฒนาชุมชนได้ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2560 - 2564 โดยคณะผู้จัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ของส่วนกลาง โดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รองอธิบดีฯ และผู้บริหารของกรมการพัฒนาชุมชน เป็นที่ปรึกษา ได้ร่วมประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน จัดทำขึ้นโดยได้นำสถานการณ์ปัจจุบัน และสภาพแวดล้อมของการบริหารประเทศ มาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต ที่ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ชุมชนในด้านที่มีผลต่อการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน มุ่งขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งได้ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ ทำให้มีความง่าย ท้าทาย และเป็นไปได้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 15 ประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล สถานการณ์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรทุกคน ใช้เป็นกรอบทิศทาง การปฏิบัติงาน

นายสมหวัง กล่าวต่อว่า โดยเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2563 - 2565) ของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ยึดหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล 4 ประการ ได้แก่ 1. น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นหลักในการบริหารประเทศ 2.ยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 3.พัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 4.บูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาต่างๆ ในลักษณะประชารัฐเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน และทำให้ประชาชนคนไทย
มีความมั่นคง อยู่ดีมีสุข

“ให้ใช้แนวทางตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เป็นหลักปฏิบัติในการนำพาไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน” รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าวว่า

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน