รัดกุม รอบคอบ ห้ามโกง! ‘มท.’ ขึงขังสั่งพ่อเมืองเข้ม 9 ข้อ ดันโครงการเร่งด่วนช่วยปชช.พ้นภัยแล้ง – น้ำท่วม 1.58 หมื่นล.ทั่วไทย กำชับยึดกม.ทุกเม็ด หากพบทุจริต ฟันทันที

วันที่ 4 ก.ย. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัย โดยขอให้จังหวัดดำเนินการดังนี้ 1.การจัดทำโครงการต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดต่างๆของโครงการให้ครบถ้วน สร้างการรับรู้ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแก้ไขปัญหา

2.โครงการที่เสนอจะต้องมีความจำเป็นเร่งด่วน สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของพื้นที่ หากไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันเวลา จะส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และการดำเนินการจะสามารถป้องกัน บรรเทา หรือแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งนี้ หากโครงการใดไม่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด ขอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) พิจารณาบรรจุเพิ่มเติมในแผนพัฒนาจังหวัดด้วย

นอกจากนี้โครงการที่ผ่านการพิจารณาจาก กบจ. แล้ว ให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนรับทราบวัตถุประสงค์ ประโยชน์ และความจำเป็นเร่งด่วนของโครงการด้วย

3.การมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ ให้ผู้ว่าฯพิจารณาหน่วยงานที่มีภารกิจ หรืออำนาจหน้าที่โดยตรงเป็นหน่วยดำเนินงานลำดับแรก เว้นแต่มีกรณีเหตุผลความจำเป็น จะมอบหมายหน่วยงานอื่นเป็นหน่วยรับผิดชอบโครงการ จะต้องพิจารณาถึงสมรรถนะที่จะดำเนินการ

4.ให้จังหวัดตรวจทานรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ที่จะดำเนินโครงการ โดยต้องมีเอกสารการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ใช้ในพื้นที่ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

5.โครงการที่เสนอ รูปแบบรายการ และประมาณราคาค่าก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สำนักงบประมาณกำหนด และต้องมีผู้รับผิดชอบลงนามให้ครบถ้วน

6.การกำหนดราคากลาง การกำหนดวิธีการจัดหาผู้รับจ้าง และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบของกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอน

7.การควบคุมงาน และการตรวจรับพัสดุ ให้หน่วยงานรับผิดชอบโครงการกำชับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ควบคุมงาน หรือกรรมการตรวจจ้าง ดำเนินการให้เป็นไปโดยถูกต้องตามแบบรูปรายการ และรายละเอียดของโครงการทุกประการ

8.การติดตามประเมินผล ให้จังหวัดจัดให้มีการกลไกการติดตามประเมินผล โดยอาจแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยให้มีองค์ประกอบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และหลากหลาย อาทิ ภาคราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือใช้กลไกของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ร่วมติดตาม และประเมินโครงการอย่างใกล้ชิด

9.หากพบว่ามีการกระทำโดยทุจริต ผิดระเบียบ กฎหมาย หรือแอบอ้าง ฉ้อฉลเพื่อให้เกิดการปฏิบัติโดยมิชอบ ให้ผู้ว่าฯดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยด่วน

อนึ่งโครงการการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด คณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้มีมติอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น กรอบวงเงิน 15,800 ล้านบาท

แยกเป็นจังหวัดละ 200 ล้านบาท สำหรับ 74 จังหวัด กับจังหวัดละ 500 ล้านบาท สำหรับ จ.สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยขณะนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศอยู่ระหว่างการจัดทำ เสนอโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนฯ ให้กบจ.พิจารณา เพื่อเสนอไปยังสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ หรือ CBO พิจารณาอนุมัติงบฯต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน