วันที่ 4 ก.ย.62 เวลา 09.00 น.ที่โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม นายวิชัย ลิมป์วัฒนะชัย นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ เป็นประธานโครงการอบรมจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเพื่อน้อมนำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีนายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 125 คนและคณะครูอาจารย์จำนวน 10 คนเข้าร่วมในโครงการ

นายสาธิต จาดเรียบร้อย ปลัดเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันมนุษย์ต่างพยายามพัฒนาในด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันกันในด้านวัตถุ มากกว่าทางด้านจิตใจตามกระแสทุนนิยม ที่เร่งเร้าให้สังคมพากันบริโภคอย่างไม่มีขอบเขต ทำให้เกิดการเสื่อมโทรมทางด้านจิตใจเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กนักเรียนให้มี สุขภาพจิต สุขภาพกายที่ดี ให้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมในจิตใจสามารถนำความรู้ทางด้านคุณธรรมไป ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบจริยธรรมและกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและวัฒนธรรมเพื่อน้อมนำไปสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทางเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ได้ให้ความสำคัญ ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงาม และยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมในจิตใจสามารถนำความรู้ทางด้านคุณธรรมไป ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานอัยการพิเศษ ฝ่ายคดีเยาวชนและครอบครัว 3 นายวุฒิชัย พุ่มสงวน และนายทรงพล สุวรรณพงศ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ ด้วยหลักการพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม ให้เด็กนักเรียน ที่เป็นกำลังสำคัญ ที่จะได้นำความรู้ต่างๆ นำไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน