เสือตัวที่ 6

การช่วงชิงจะหวะก้าวของการต่อสู้ระหว่างรัฐกับกลุ่มแกนนำขบวนการแบ่งแยกดินแดน มักจะเป็นจังหวะก้าวของฝ่ายขบวนการแบ่งแยกดินแดนปลายด้ามขวาน ที่มักจะนำหน้าการชิงความริเริ่มของฝ่ายรัฐเสมิมาอย่างปฏิเสธความเป็นจริงข้อนี้ไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการชิงการนำในการก่อเหตุร้ายในรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ให้ปรากฏและเป็นที่สนใจของบรรดาประชาคมโลก การชิงการนำในการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร หรือที่เรียกกันว่า IO ที่ฝ่ายขบวนการสามารถเป็นฝ่ายริเริ่มให้ฝ่ายรัฐต้องตามแก้ปัญหาเสมอมา การใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างความเกลียดชัง บ่มเพาะความเห็นต่างให้เกิดขึ้นกับมวลชนในพื้นที่ ให้เกิดขึ้นต่อรัฐไทยอย่างได้ผลและต่อเนื่อง การใช้สื่อออนไลน์ในการช่วงชิงจังหวะก้าวในการแสวงหาแนวร่วมขบวนการร้ายแห่งนี้ให้เติบโตและดำรงความต่อเนื่องได้ตลอดห้วงเวลาที่หมุนผ่านไป รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำลายความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่รัฐในทุกรูปแบบอย่างเป็นมรรคเป็นผล

และที่สำคัญคือ ฝ่ายมันสมองของขบวนการ กำลังช่วงชิงการนำในการเตรียมความพร้อมของกลุ่มคนที่ฝักใฝ่ในแนวทางการแยกตัวเป็นอิสระของขบวนการแห่งนี้ เป็นการติดอาวุธทางปัญหา และความคิดให้กลุ่มคนเหล่านี้ มีความพร้อมมากที่สุด และมีความเหนือกว่ากลุ่มคนของรัฐ ในโอกาสข้างหน้า หากสามารถบังคับวิถีการขับเคลื่อนของรัฐให้เข้าทางของขบวนการ นั่นก็คือการเข้ามาสู่เวทีการพูดคุยสันติสุข บนวิถีของการต่อสู้ทางความคิดที่ทั้งฝ่ายขบวนการแห่งนี้และฝ่ายรัฐต้องการ

ด้วยจังหวะก้าวของการเตรียมคนให้พร้อมในการต่อสู้ทางความคิดของขบวนการกับรัฐ มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ และมีความต่อเนื่องอย่างลับๆ รวมทั้งแอบแฝงไปในรูปของการฝึกฝนทักษะการพูดคุยเพื่อเอาชนะทางความคิดในเวทีการพูดคุยที่จะเกิดขึ้นในโอกาสข้างหน้า รูปแบบการแฝงตัวดังกล่าว ดำเนินการในเวทีภาคประชาสังคมที่มีมากกว่า 500 กลุ่มในพื้นที่ในชื่อของกลุ่มแตกต่างกันไป เพื่ออำพรางการติดอาวุธทางปัญญา และความคิดของคนที่มีแนวคิดเดียวกัน เพื่อสร้างความพร้อมในการต่อสู้ทางความคิดกับคนของรัฐที่จะเกิดขึ้นไม่วันใดก็วันหนึ่ง เป็นการซักซ้อมการตอบโต้ หรือโต้แย้งเหตุและผลในการขับเคลื่อนไปสู่การยอมจำนนของรัฐที่จะให้คนในดินแดนแห่งนี้แยกตัวเป็นอิสระกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ในที่สุดอย่างตกกระไดพลอยโจน

ในขณะที่หน่วยงานของรัฐ ยังไม่ตระหนักในการเตรียมความพร้อม เพื่อต่อสู้ทางความคิดกับคนของขบวนการนี้เท่าที่ควร ความพยายามในหลายส่วนที่ผ่านมา ยังไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐได้มากนัก ทำให้ขาดพลังในการเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่มคนของรัฐ ที่จะโต้แย้ง แสวงหาเหตุและผลในการต่อสู้ทางความคิดกับคนในขบวนการแห่งนี้ได้อย่างน่าพอใจ แม้ว่าหน่วยงานระดับนโยบายของรัฐ จะให้ความสำคัญกับการต่อสู้ทางความคิดกับคนในขบวนการ หากแต่ยังไม่สามารถจะถอดออกเป็นเนื้อหาอันเป็นสาระสำคัญในการพูดคุยเพื่อช่วงชิงการนำในเวทีการต่อสู้ทางความคิดได้มากนัก รวมทั้งการขับเคลื่อนของรัฐ เพื่อเตรียมความพร้อมของกลุ่มคนของรัฐที่จะไปต่อสู้ทางความคิดกับขบวนการ และการมีชุดความรู้ด้านเนื้อหาที่จะพูดคุยดังกล่าว กลับดำเนินการได้อย่างช้าๆ ซึ่งห่างชั้นกับการเตรียมคนและการเตรียมเนื้อหาในการต่อสู้ของขบวนการที่สามารถดำเนินการไปได้อย่างรุดหน้า เหนือชั้นกว่าภาครัฐหลายขุม

ในขณะที่คณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ปราการ ก็กำลังเดินหน้าในการแสวงหาเวทีในการสร้างความร่วมมือในการพูดคุยและเดินหน้าไปสู่การต่อสู้ทางความคิด โดยได้สร้างข้อตกลงร่วมกับบรรดาสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ จชต. หากแต่การขับเคลื่อนให้เป็นผล ยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก หากแต่ก็ยังเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อยู่บ้าง แม้ว่าจะเป็นแสงสว่างเล็กๆ ที่จะห่างไกลกับความพร้อมของคนในขบวนการที่ถูกสร้างมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง การดำเนินการของคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คณะดังกล่าว เป็นความพยายามของคนกลุ่มหนึ่งของรัฐ ที่พยายามแสวงหาการยุติความรุนแรง และให้ขบวนการผู้เห็นต่างจากรัฐ หันมาพูดคุยด้วยสันติวิธี ในเวทีการต่อสู้ทางความคิด มากกว่าการต่อสู้กันด้วยอาวุธ หากแต่นั่น เป็นเพียงความพยายามในการเปิดประตูสู่การใช้แนวทางสันติวิธี โดยยังไม่มีกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นระบบในการเตรียมคนของรัฐที่จะไปต่อสู้ทางความคิดกับคนในขบวนการ ทั้งยังไม่มีกระบวนการในการได้มาซึ่งเนื้อหาสาระที่จะใช้เป็นอาวุธในการไปต่อสู้ทางความคิดกับคนในขบวนการร้ายแห่งนี้

การช่วงชิงการนำในเวทีการต่อสู้ทางความคิดของขบวนการในการสร้างคน โดยการฝึกฝนทักษะในท่วงทำนองของการพูดคุย เจรจาต่อรอง เอาชนะทางความคิด ด้วยเหตุและผลด้วยเนื้อหาสาระที่แน่นปึกของคนกลุ่มนี้ จึงปรากฏชัดเจนถึงความเหนือชั้นกว่ารัฐ ซึ่งจะขับเคลื่อนไปสู้ชัยชนะในสงครามการต่อสู้ทางความคิดกับรัฐไทยอย่างเทียบกันไม่ได้ และนั่นคือคำตอบสำคัญที่ว่า หากมีการเดินหน้าสู่เวทีต่อสู้ทางความคิดระหว่างกันเมื่อใด ฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้เปรียบและได้มาซึ่งสิ่งที่มุ่งหวังมากกว่ากัน