เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังห้องประชุมโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามและรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำของจังหวัดพิษณุโลก การบริหารจัดการน้ำของโครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามเขื่อนแห่งนี้ว่า เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันมีความหมายว่า "เขื่อนแควน้อยที่ทำให้มีความเจริญในพื้นที่" เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเป็นอ่างเก็บน้ำอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเขื่อนหลัก 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนแควน้อย เขื่อนสันตะเคียน และเขื่อนปิดช่องเขาต่ำ สามารถเก็บกักน้ำได้ 939 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสร้างประโยชน์ในการป้องกัน บรรเทาปัญหาอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างในเขตอำเภอเมือง อำเภอวังทอง และอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ยังสามารถส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเพาะปลูกทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้งในพื้นที่โครงการฯ จำนวน 155,166 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 17 ตำบล 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก และอำเภอพรหมพิราม รวมทั้งยังช่วยพื้นที่ในเขตทุ่งเจ้าพระยาในช่วงฤดูแล้งประมาณ 250,000 ไร่

นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งมีกำลังผลิต 38 เมกะวัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เฉลี่ยปีละ 148.8 กิกกะวัตต์/ชั่วโมง รวมทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำจืดขนาดใหญ่ นำไปสู่อาชีพประมงน้ำจืดให้กับราษฎร และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของจังหวัดพิษณุโลก ที่สร้างรายได้ให้กับราษฎร ปัจจุบันราษฎรได้มีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 503 กลุ่ม มีสมาชิกรวม 3,472 ราย เพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์กับทุกคน ต่อไป

จากนั้นเวลา 16.00 น. องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน 31 อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ ตำรวจตระเวนชายแดน ประจำฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 และทหารจากกองพันทหารม้าที่ 28 จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจำนวน 40 ชุด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป