วันที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม ธรรมมงคลรังษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 เป็นประธาน เปิดโครงการขับเคลื่อน และพัฒนาระบบการดูแล ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน อย่างยั่งยืน ประจำปี 2562

นางสิริมา สอนคำหาญ ผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า การจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ นักเรียน งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการให้คำปรึกษา การเข้าใจและเข้าถึงปัญหาของวัยรุ่น ในสภาพสังคมที่มีปัญหาซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดมาตรการและจุดเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไขปัญหานักเรียน โดยเน้นนักเรียนได้มีโอกาส เรียนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลดปัญหาการออกกลางคัน การตั้งครรภ์ในวัยเรียนและการติดสารเสพติดให้ลดน้อยลง โดยมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปประธรรม

มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 56 คน และครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 56 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 112 คน.

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน