People Connectivity หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 เชื่อมสัมพันธ์ไทย – เมียนมา กระชับหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน เชียงราย – ท่าขี้เหล็ก...ร่วมมือ สร้างสรรค์ พัฒนา.....

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กองร้อยทหารม้า ที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพล ร่วมกับ ส่วนราชการ, อำเภอแม่สาย, ประชาชนตำบลเวียงพางคำ และ ราษฎรชาวเมียนมา บ้านสามปี จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ในพื้นที่ขอบแนวชายแดน ( People to People Connectivity) ประจำปีงบประมาณ 2562 บริเวณบ้านผาหมี หมู่ที่ 6 ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุรชาติ สอาดเอี่ยม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงอำเภอแม่สาย เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 คน