เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย "รองผบก.-สารวัตร"

เปิดรายชื่อแต่งตั้งโยกย้าย "รองผบก.-สารวัตร"

คำสั่งแต่งตั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับรองผู้บังคับการ ถึงสารวัตร (รองผบก.- สว.) ปี 2553 ทั่วประเทศ สามารถติดตามได้จาก    http://www.saranitet.police.go.th/index1.php

          พ.ต.อ.ชอบ คิสาลัง เป็น รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ เป็น รองผบก.ศฝร.ศชต. พ.ต.อ.พัฒนวุธ อังคะนาวิน เป็น รอง ผบก.สส.ศชต. พ.ต.อ.มนัส ศิกษมัต เป็น รอง ผบก.อก.ศชต. พ.ต.อ.สมบัติ หวังดี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.กฤษฎา แก้วจันดี เป็น ผกก.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.อ.ชาญเดช ศรีสังข์ เป็น ผกก.สภ.ทุ่งยางแดง จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ทองสุข จรัลพงศ์ เป็น ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.อ.ธเรศ แก้วละเอียด เป็น ผกก.สภ.แม่ลาน จว.ปัตตานี พ.ต.อ.พรพันธ์ ทิมขำ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.ไมตรี ฉิมเฉิด เป็น ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ เป็น ผกก.สภ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี พ.ต.อ.วิโรจน์ บุญรัตน์ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.สมพร มีสุข เป็น ผกก.สภ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี พ.ต.อ.สะท้านฟ้า วามะสิงห์ เป็น ผกก.สภ.รือเสาะ จว.นราธิวาส

          พ.ต.อ.สามารถ วิชัยขัทคะ เป็น ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.อ.เสน่ห์ จรรยาสถิต เป็น ผกก.สภ.แว้ง จว.นราธิวาส พ.ต.ท.กองอรรถ สุวรรณขำ เป็น ผกก.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.จงใจรักษ์ คงเผ่า เป็น ผกก.สภ.สุคิริน จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ต่วนเดร์ จุฑานันท์ เป็น ผกก.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ มัทยาท เป็น ผกก.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา พ.ต.ท.ปัตตะ มะดาวา เป็น ผกก.สภ.จะแนะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ภักดี ปรีชาชน เป็น ผกก.สภ.บาเจาะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.มานะ นาคทั่ง เป็น ผกก.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.มานิตย์ ยิ้มซ้าย เป็น ผกก.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ยุคล ประสาทนานนท์ เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.วิชัย แจ้งสกุล เป็น ผกก.สภ.ธารโต จว.ยะลา พ.ต.ท.สกนธ์ อนนท์รัตน์ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.สักรินทร์ บำเพ็ญสมัย เป็น ผกก.สภ.รามัน จว.ยะลา พ.ต.ท.อดุลย์ ปีแนบาโง เป็น ผกก.สภ.มายอ จว.ปัตตานี

          พ.ต.ท.อาซีส อุมายี เป็น ผกก.สภ.สายบุรี จว.ปัตตานี พ.ต.ท.อุทัย ทิพย์เสภา เป็น ผกก.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.กองทัพ เสนาทิพย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.จำลอง สุวลักษณ์ เป็น สวญ.สภ.นาประดู่ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.เจฟฟรีย์ ไศลมานกุล เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.เจริญ ธรรมขันธ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา พ.ต.ท.ชาติชาย ชนะสิทธิ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.รือเสาะ  จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ทวีศักจ์ สุวพิชญ์ภูมิภัทร เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ธีรวัฒน์ ก้องพานิชกุล เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านโสร่ง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ปัญญา คารวนันท์ เป็น สวญ.สภ.อัยเยอร์เวง จว.ยะลา พ.ต.ท.พัฒนะ บูรณะกลัศ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.วิโรจน์ นวลแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ศุภกร พึ่งรศ เป็น รอง ผกก.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.อาภากร ลบบำรุง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กะพ้อ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.คณิต กลิ่นศรีสุข เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส

          พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ วงศ์พรหมเมศร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำใหม่ จว.ยะลา พ.ต.ท.เจริญ นวนทอง เป็น สวญ.สภ.ปะแต จว.ยะลา พ.ต.ท.เฉลิมชัย เพชร กาศ เป็น สวญ.สภ.ตันหยง จว.นราธิวาส พ.ต.ท.ชนินทร์ จินเดหวา เป็น รอง ผกก.ชถ.1 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ชูชาติ ชิณวงศ์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.พรชัย สุวรรณวงศ์ เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ปัตตานี พ.ต.ท.ภูไชยวัฒน์ นทีรัตน์ เป็น สวญ.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา พ.ต.ท.มะตาฮา มูหนะ เป็น สวญ.สภ.มูโนะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.มารุต คำเล็ก เป็น อาจารย์ (สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.เรืองศักดิ์ บัวแดง เป็น รอง ผกก.ปพ.ศชต. พ.ต.ท.ศุภชัช ยีหวังกอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บันนังสตา จว.ยะลา พ.ต.ท.สนธยา ธูปทอง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.ท.สมชาย จันยัง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สมพร ดำราษฎร์ เป็น สวญ.สภ.โล๊ะจูด จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สัญญา โพชสาลี เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต.

          พ.ต.ท.สุจริต วงษาเกษ เป็น รอง ผกก.สส.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.สุรนันท์ ชอบงาม เป็น สวญ.สภ.แม่หวาด จว.ยะลา พ.ต.ท.โสภณ สายสุรีย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เบตง จว.ยะลา พ.ต.ท.อุทัย ชัยมาลา เป็น สวญ.สภ.ยะรม จว.ยะลา พ.ต.ท.หญิงพรจันทร์ แก้วเลิศประเสริฐ เป็น รอง ผกก.ฝอ.6 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ธีรยุทธ ธานี เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.นิกิตติ์พร เมฆาประสิทธิ์ เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.มาหะมะ เจ๊ะมะ เป็น สวป.สภ.ยะรัง จว.ปัตตานี พ.ต.ท.วีรศักดิ์ ไชยมณีย์ เป็น สวป.สภ.ปะนาเระ จว.ปัตตานี พ.ต.ท.สมใจ เมืองหมิ้น เป็น สว.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สุวรรณ มณีโชติ เป็น สว.กก.ซถ. 2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.อนุสรณ์ จันทร์กลับ เป็น สว.บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.กฤติภัฐ์ หนูช่วย เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ครรชิต ปานจันทร์ เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา ร.ต.อ.เฉลิมศักดิ์ สุขวงศ์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

          ร.ต.อ.ชาติ นพชำนาญ เป็น สวป.สภ.ระแงะ จว.นราธิวาส  ร.ต.อ.ธัชชัย สุวรรณ์ เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ศชต. ร.ต.อ.ประเทือง สุวรรณชาตรี เป็น สวป.สภ.จะกว๊ะ จว.ยะลา ร.ต.อ.วันชัย นนท์อ่อน เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส ร.ต.อ.สมหมาย มะณีจันทร์ เป็น สว.สส.สภ.ยะรม จว.ยะลา ร.ต.อ.สุชาติ หมีลำพอง เป็น พงส.(สบ2) สภ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ร.ต.อ.หญิงวลัยพร จิตณรงค์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ยะลา

         คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ที่ 126/2554

          พ.ต.ท.จิรเดช พระสว่าง เป็น ผกก.ซถ.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ฉลอง สุขจันทร์ เป็น ผกก.สภ.กรงปินัง จว.ยะลา พ.ต.ท.ชูเกียรติ ภูกาบพลอย เป็น ผกก.ซถ.1 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ประยงค์ โคตรสาขา เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.พิทักษ์ อุทัยธรรม เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ เป็น ผกก.สส.1บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย เป็น ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.วรา เวชชาภินันท์ เป็น ผกก.ฝปค.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ เย็นจิตต์ เป็น ผกก.สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส พ.ต.ท.สันติ เหล่าประทาย เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.สำเนียง ลือเจียงคำ เป็น ผกก..ฝอ.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.สุคนธ์ ศรีอรุณ เป็น ผกก.สภ.กาบัง จว.ยะลา พ.ต.ท.อวัช มูลศิริ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.ท.อุทัย กวินเทวาธร เป็น ผกก.ฝอ.10 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.จักราวุธ บุญเรือง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ยะหริ่ง จว.ปัตตานี

          พ.ต.ท.ดิเรก โฉมยงค์ เป็น รอง ผกก.สส.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.พรชัย ขวัญปัญญา เป็น รอง ผกก.ซถ.2 บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.หญิงจริยา คำจันทร์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.บก.สส.ศชต. พ.ต.ท.หญิงนันทวรรณ เจริญวานิช เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. พ.ต.ท.พิชิต คณะเมือง เป็น สวป.สภ.มายอ จว.ปัตตานี ร.ต.อ.หญิงนฤมล ผาสุก เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงนัชฎาพร ธนัญชัย เป็น สว.ฝอ.1 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงวีระวรรณ ศิริตะโร เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ศชต. ร.ต.อ.หญิงสุดา หวานนุ่น เป็น สว.ฝอ.10 บก.อก.ศชต.

          คำสั่งศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          ที่ 127/2554

          พ.ต.อ.ธรธร พัสดุประดิษฐ์ เป็น ผกก.ฝบศ.ศฝร.ศชต. พ.ต.ท.วชรศาสน์ ทองยิ่ง เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา พ.ต.ท.หญิง อรพิมล โชคสมบัติ เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ศชต. พ.ต.ต.ทัศพล สุวรรณบูลย์ เป็น สว.จร.สภ.เมืองยะลา จว.ยะลา พ.ต.ต.บัญจง จันทรเกษร เป็น สว.ฝอ.8 บก.อก.ศชต. พ.ต.ต.มิตร คนชุม เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ยะลา

          คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 30/2554

          พ.ต.ท.จรวย ชูมณี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร พ.ต.ท.จักรพันธุ์ ศุขเจริญ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ พ.ต.ท.เจนภพ บุตรกินรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.เฉลิมชัย เหิรสวัสดิ์ เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.เฉลิมวัน วรรณสถิตย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ พ.ต.ท.เชาวลิต เนียมวดี เป็น พงส.(สบ 3)สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.โชคชัย สุทธิเมฆ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.โชคดี รักรงค์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ณฐกรณ์ กาญจนาภรณ์ เป็น รอง ผกก.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ถนอมวิทย์ ศรีรงค์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ทวี พรมมาลี เป็น สวญ.สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา พ.ต.ท.เทเวศร์ ปลื้มสุทธิ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองพังงา พ.ต.ท.นภดล เพ็ชรขาวเขียว เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งตะโก จว.ชุมพร พ.ต.ท.นิกร สมสุข เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ลำทับ จว.กระบี่ พ.ต.ท.ปฏิภาณ ไชยรักษ์ เป็น สวญ.สภ.ชะเมา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ประทิน เขียวฤทธิ์ เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ประสิทธิ์ โอภาษี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองกระบี่ พ.ต.ท.พาณุพงษ์ ศรจิตติ เป็น สวญ.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.พิศิษฐ์ วิเศษวงศ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากน้ำชุมพร จว.ชุมพร

          พ.ต.ท.พีรพันธ์ มีมาก เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.ท.มานพ โฆษิตอนันต์ เป็น สวญ.สภ.ราชกรูด จว.ระนอง พ.ต.ท.ระเบียบ รักษายศ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ พ.ต.ท.รักษ์ชัย การีรัตน์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา พ.ต.ท.วิษฐชาคม คำจำปา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา พ.ต.ท.สมเชิญ ทองใหญ่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สุชัต โสภิณ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุทธิ นิติอัครพงศ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สุเทพ ก่อสกุล เป็น สวญ.สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุภาพ ดิสสระ เป็น พงส.(สบ 3)สภ.คุระบุรี จว.พังงา พ.ต.ท.สุรพงศ์ เปล่งขำ เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.ท.สุริยา ดุษฎีนภดล เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.เสกสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.คลองท่อม จว.กระบี่ พ.ต.ท.โสภณ บริรักษ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา พ.ต.ท.อดิศักดิ์ เทพวรรณ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาสัก จว.ชุมพร พ.ต.ท.อดุลย์ นิรภัย เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ตลาดใหญ่ จว.พังงา พ.ต.ท.อธิวัฒน์ ไชยศรีสุทธิ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ขุนทะเล จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.อภิธาน ภูมี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง พ.ต.ท.อรัญ มหาทรัพย์ เป็น สวญ.สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี

          พ.ต.ท.คมกฤษ สุขแสงเปล่ง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านมาบอำมฤต จว.ชุมพร พ.ต.ท.คมสัน พฤศวานิช เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.จักรวรรดิ์ บุญทวีกุลสวัสดิ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ พ.ต.ท.ชัยพร พัฒแก้ว เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง พ.ต.ท.ฐิติศักดิ์ บุญทิพย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.เถลิงศักดิ์ บุญช่วย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ประวิทย์ สุทธิเรืองอรุณ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.พันต์รัตน์ สังข์ยิ้ม เป็น รอง ผกก.ป.ละแม จว.ชุมพร พ.ต.ท.พิน อินมาก เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.พิษณุ พ่วงพร้อม เป็น รอง ผกก.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.ท.ราชศักดิ์ จันทร์ฉาย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วรรณนพ หนูเส้ง เป็น รองผกก.ป.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วินิจฉัย ชมประคต เป็น รองผกก.ป.สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วุฒิชาติ มณีสงค์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เกาะยาว จว.พังงา พ.ต.ท.สถาพร พัฒนรักษ์ เป็น รอง ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 พ.ต.ท.สมชาย ยันต์วิเศษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ถ้ำพรรณนรา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมบัติ ฉ่ำแสง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สุชาติ พิเคราะห์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สลุย จว.ชุมพร พ.ต.ท.สุพจน์ สำราญ เป็น รองผกก.ป.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร

          พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เกตุขาว เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากน้ำหลังสวน จว.ชุมพร พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ แก้วมณี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.เสนอ เพ็งบุบผา เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เสริม ขวัญนิมิตร เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.หญิง กาญจนา ปัตตพงศ์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุราฎร์ธานี พ.ต.ท.หญิง สมปอง ช่างอาวุธ เป็น รอง ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.อำนวย ชุมเหมือน เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด เป็น สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 พ.ต.ท.ชัยโชค ทองใส เป็น สว.อก.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.โชคดี มาบางยาง เป็น สว.สส.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ พ.ต.ท.ฑวัต กาฬศิริ เป็น สวป.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ณฐกร ทองแสนยศ เป็น สว.ธร.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ดนัย นิยมเดชา เป็น สว.สส.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เดชศักดิ์ เชิดชูศักดิ์ เป็น สว.สส.สภ.เมืองระนอง พ.ต.ท.ทรงศักดิ์ จันเทศ เป็น สวป.สภ.คุระบุรี จว.พังงา พ.ต.ท.ธีรภัทร สงสวัสดิ์ เป็น สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 พ.ต.ต.ธีระศักดิ์ บุษราภรณ์ เป็น สว.สส.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.นิรันดร์ กันจู เป็น สว.สภ.บางนบ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.นิวัชร อยู่ยืนยง เป็น สว.สส.สภ.ลำทับ จว.กระบี่

          พ.ต.ท.บำรงค์ สามล เป็น สวป.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ประสพ คำแก้ว เป็น สวป.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ สังข์น้อย เป็น สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.พเยาว์ มณีรัตน์ เป็น สว.ฝอ.2บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.พรหมพันธุ์ นาดำรงสุข เป็น สว.ธร.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา พ.ต.ต.พลากร กิจวิจิตร เป็น สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ไพโรจน์ สีฟ้า เป็น ผบ.ร้อย (สบ2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.ภิรมย์รัตน์ ภิรมยาภรณ์ เป็น สว.ฝอ.9บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.ยศพัฒน์ สุวรรณสิทธิ์ เป็น พงส.(สบ2)สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต พ.ต.ต.วรพงศ์ พรหมอินทร์ เป็น นว.(สบ2) ผบช.ภ.8 พ.ต.ต.วริทธ์ ศิวายพราหมณ์ เป็น สวป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร พ.ต.ต.ไวโรจน์ แน่นพิมาย  เป็น  สว.กก.สส.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ศักดิ์ศิริ โสมทอง เป็น สว.อก.สภ.นาสัก จว.ชุมพร พ.ต.ท.ศิริพร ช่วยคุ้ม เป็นพงส.(สบ2) สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ศุภชัย สังข์ประคอง เป็น สว.สภ.บางแก้ว จว.ระนอง พ.ต.ท.สกล บัณฑิตศักดิ์ เป็น สวป.สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา พ.ต.ท.สมใจ โพธิ์ศรีทอง เป็น สวป.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมเดช ดินเด็ม เป็น สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท. สมมาตร นวนทอง เป็น สว.ธร.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี

          พ.ต.ท.สอาด วงษ์เวียงจันทร์ เป็น สวป.สภ.โคกกลอย จว.พังงา พ.ต.ท.สัณฐาน ผุดผาด เป็น สว.อก.สภ.สลุย จว.ชุมพร พ.ต.ท.สำราญ สมพันธ์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.ท.สุรสิทธิ์ ปานทน เป็น สวป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุริยะ แทนผดุง เป็น สวป.สภ.พะโต๊ะ จว.ชุมพร พ.ต.ต.แสงอนันต์ ไทยนาม เป็น สวป.สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา พ.ต.ต.หญิง อรัฐา อมรอนันตธน เป็น สว.อก.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร พ.ต.ต.หฤษฎ์ เอกอุรุ เป็น สว.สส.สภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.องอาจอรรจ สูงปานเขา เป็น สวป.สภ.สุขสำราญ จว.ระนอง พ.ต.ท.อนุกูล หนูเกตุ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา พ.ต.ท.อภิชา หอมจันทร์ เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา พ.ต.ท.อรรถพล กล่ำไพ เป็น พงส.(สบ 2) สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.อัครพล สุขศักดิ์ เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.อิทธิพัทธ์ กุลรัศมิ์ชลากร เป็น สวป.สภ.บ้านในหูต จว.ชุมพร พ.ต.ท.อุดร สุวรรณกาญจน์ เป็น สว.อก.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.ก่อเกียรติ ทองนุ่น เป็น สวป.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.เกียรติก้อง หนูจันทร์ เป็น สวป.สภ.ปากน้ำชุมพร จว.ชุมพร ร.ต.อ.โกวิท คงหนู เป็น สว.อก.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ ร.ต.อ.ไกรษร ชมชื่น เป็น สว.ธร.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี

          ร.ต.อ.จริญ ขาวเอี่ยม เป็น สว.สส.สภ.พรหมคีรี จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.เฉลียว ท้ายฮู้ เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.ชัยวัฒน์ พะมณี เป็น สว.สส.สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา ร.ต.อ.ชำนาญ รัตน์มณี เป็น สวป.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.โชฏิพงศ์ เกศรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.สุขสำราญ จว.ระนอง ร.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ เป็น สวป.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต ร.ต.อ.ณรงค์ บัวคง เป็น สว.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต ร.ต.อ.ธนัญชัย นวลนิรันดร์ เป็น สว.สส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.ธนิต เพชรชู เป็น สวป.สภ.การะเกด จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.ธัชกฤช ฤทธิ์เนื่อง เป็น สว.ธร.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต ร.ต.อ.ธีรเดช จิรักษา เป็น สว.สส.สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต ร.ต.อ.ธีระพงศ์ กูลระวัง เป็น สว.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.นำชัย พุ่มแสง เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ร.ต.อ.เนติวุฒิ ดีแก้ว เป็น สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 ร.ต.อ.บุญเรือน ปานหนู เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ร.ต.อ.ปฏิพล เหรียญขำ เป็น สว.สส.สภ.สลุย จว.ชุมพร ร.ต.อ.ประกิจ สุทธิชน เป็น สว.ธร.สภ.สุขสำราญ จว.ระนอง ร.ต.อ.พชร มหาสนิท เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ร.ต.อ.พรณรงค์ การอรชัย เป็น สวป.สภ.ท่าแซะ จว.ชุมพร

          ร.ต.อ.พีรภัทร์ รุ่งสว่าง เป็น สว.ฝอ.1บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.ไพรัตน์ คงเอียง เป็น สวป.สภ.ปะทิว   จว.ชุมพร ร.ต.อ.ไพริน รัศมี เป็น สว.ธร.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.ไพศาล ศรีสวัสดิ์ เป็น สว.อก.สภ.บ้านมาบอำมฤต จว.ชุมพร ร.ต.อ.ภาคย์ ปรางนาคี เป็น สว.ธร.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.มนูญยอดเอียด เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ร.ต.อ.ยศ ชาวเรา เป็น สวป.สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.ยุทธนา ทองปาน เป็น สวป.สภ.ละอุ่น จว.ระนอง ร.ต.อ.ยุทธนา บริพันธ์ เป็น สว.สส.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.เรวัตร แก้วจำรัส เป็น สวป.สภ.ปะทิว จว.ชุมพร ร.ต.อ.วชิระ ทองบุญยัง เป็น สว.สส.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.วรรจวิน โกคินจารุเสถียร เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ระนอง ร.ต.อ.วิโรตนม์ กรพีระไพศาล เป็น สวป.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.วิลาศ ศรชัย เป็น สว.จร.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ร.ต.อ.วีระศักดิ์ ศรีทอง เป็น สว.สส.สภ.เขานิพันธ์ จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.ศุภชัย เพ็ชรสกุล เป็น สวป.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ ร.ต.อ.สมพร เพ็ชรหนองชุม เป็น สวป.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.สายัณห์ หนูยิ้มซ้าย เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.สุชาติ มีชัย เป็น สวป.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช

          ร.ต.อ.สุภาชัย สูงทรัพย์ไพศาล เป็น สว.สส.สภ.ปรายพระยา จว.กระบี่ ร.ต.อ.สุรพศ สุทธิเกิด เป็น สว.สส.สภ.ปากน้ำหลังสวน จว.ชุมพร ร.ต.อ.สุรศักศิ์ รอดไกร เป็น สว.สส.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช ร.ต.อ.สุริยา ดำรงวัฒนา เป็น สว.อก.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง ร.ต.อ.สุวรรณ จันทวงศ์ เป็น สว.อก.สภ.ปากน้ำหลังสวน จว.ชุมพร ร.ต.อ.แสงเพชร สานนท์ เป็น สว.สส.สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง ร.ต.อ.โสพรรณ พินิจกุล เป็น สว.ธร.สภ.กระบุรี จว.ระนอง ร.ต.อ.หญิงปทิตตา ไทยเจริญ เป็น สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 ร.ต.อ.อนุกร กาญจนาประดิษฐ์ เป็น สว.ธร.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ สุวรรณรัตน์ เป็น สว.ธร.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.อานุภาพ จันติถวงศ์ เป็น สวป.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.อิสมาแอล ใบหา เป็น สวป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี ร.ต.อ.เอกอนันต์ จำปา เป็น สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

          คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช

          ที่ 61/2554

          พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง เป็น ผกก.สภ.ขนอม จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ปรีชาญ เต็งรัง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ประเสริฐ บุญศรี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สพชัย พึ่งพา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วันชัย ปะลาวัน เป็น สวญ.สภ.เปลี่ยน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ศิรพงศ์ โพธิพัฒน์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วุฒิพงษ์ ฐิติสโรช เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วรพนธ์ ใจแกล้ว เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.บุญเชิญ ชูเสือหึง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ธวัชชัย ดีลิ่น เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุรพงษ์ ฉับพลัน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ สุพรรณพงศ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.โสภณ จำนงนิจ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุวรรณ ดำสิงห์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมคิด ดำเกลี้ยง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ ชโยฬาร เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.อธิวุฒิ ไวยกาญจน์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช

          พ.ต.ท.จรูญ ดำจันทร์ เป็น พงส.(สบ3) สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ภูเทพ ชุมสรี เป็น พงส.(สบ3) สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เจียร ชูหนู เป็น พงส.(สบ3) สภ.หัวไทร จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ชาญยุทธ ทองสร้อย เป็น พงส.(สบ3)สภ.บางขัน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ชนะ เลิศจินตนากิจ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.อรุณ อักษรนิตย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.กฤษฎา สิทธิยานันท์ เป็น สว.สส.สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ชัชชัย แก้วอ่อน เป็น สว.สส.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมใจ บุญมรกต เป็น สว.สส.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สันชัย แก้วสุวรรณ์ เป็น สว.สส.สภ.เขาพังไกร จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วิชัย กาญจนภักดิ์ เป็น สวป.สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สงัด ตุ้งซี่ เป็น สว.สส.สภ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุทน ช้างรบ เป็น สว.สส.สภ.ทุ่งใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.จักรกฤษณ์ คงเรือง เป็น พงส.(สบ2)สภ.นาบอน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.พิชัย ภู่พรหมินทร์ เป็น พงส.(สบ2)สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สุริยา ศรีแฉล้ม เป็น สวป.สภ.ท่าศาลา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.นิยม เชตวรรณ์ เป็น สวป.สภ.ปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช

          พ.ต.ท.หญิงชวนพิชญ์ ฤทธิรุตม์ เป็น สว.ธร.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงธัญนันท์ รัตนพงษ์ เป็น สว.อก.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิงอารีย์ ทับชุม เป็น สว.ธร.สภ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ บัวมาก เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมเกียรติ รัตนรัตน์ เป็น สว.สส.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สายัณห์ ทองเกลี่ยง เป็น สว.อก.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.บุญชาย พราหมเภทย์ เป็น สว.ธร.สภ.พิปูน จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมชาย เสนปาน เป็น สวป.สภ.ฉวาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เชษฐา นนทศรี เป็น สวป.สภ.เชียรใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.จักรินทร์ อักษรรัตน์ เป็น สว.ธร.สภ.สิชล จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมพงศ์ คงอุป เป็น สวป.สภ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.เฉลิมพงศ์ รัตนูปถัมภ์ เป็น สว.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ชัยสิทธิ์ ทองมี เป็น สว.ธร.สภ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมบูรณ์ ลือชาการ เป็น สว.ธร.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.พินัย อ่อนแก้ว เป็น สว.ธร.สภ.เมือง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.หญิง ทัศนีย์ เจียรศิริ เป็น สว.ธร.สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช

          คำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา ที่ 33/2554

          พ.ต.ท.เสริมศักดิ์ พ่วงพิศ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา พ.ต.ท.สินชัย ศรีคำขลิบ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เกาะยาว จว.พังงา พ.ต.ท.ทรงวุฒิ ขุนจันทร์ เป็น พงส. (สบ 3) สภ.ท้ายเหมือง จว.พังงา พ.ต.ท.ไชยา ศรีมาลา เป็น พงส. (สบ 3) สภ.ตะกั่วทุ่ง จว.พังงา พ.ต.ท.สุชาติ ไชยแก้ว เป็น พงส. (สบ 2) สภ.คุระบุรี จว.พังงา พ.ต.ท.พัสกร รุมชเนาว์ เป็น สวป.สภ.ทับปุด จว.พังงา พ.ต.ท.สมบัติ ธนาวุฒิ เป็น สวป.สภ.คุระบุรี จว.พังงา พ.ต.ท.บุญเกื้อ จงจิตร์ เป็น สว.ธร.สภ.คุระบุรี จว.พังงา พ.ต.ท.ปราโมทย์ สุดรักษ์ เป็น สว.สส.สภ.ทับปุด จว.พังงา พ.ต.ท.อุทัย เพชรอาวุธ เป็น สว.ธร.สภ.กะปง จว.พังงา

          คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ที่ 18/2554

          พ.ต.อ.วิฑูรย์ กองสุดใจ เป็น ผกก.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.จำรูญ พลายด้วง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ชวลิต เพชรศรีเปีย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ธเนศร์ พวงมณี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าฉัตรไชย จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.บริบูรณ์ อยู่สุขสมบูรณ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งทอง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.วินัย คงแก้ว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ศุภวิชญ์ สุวรรณภิรมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.อำนวย ไกรวุฒิอนันต์ เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.เอกสิทธิ์ ปิ่นแก้ว เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ฐปนพัฒน์ จาตุรนต์พันธ์ เป็น พงส.(สบ2) สภ.กมลา จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ประสาน โตวอน เป็น สวป.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.วิวัฒน์ ชำนาญกิจ เป็น สวป.สภ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต

          พ.ต.ท.วีรยุทธ สิทธิรัตนกุล เป็น สว.สส.สภ.ถลาง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.วรวัฒน์ สุทธินุ่น เป็น สวป.สภ.ฉลอง จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.สราวุธ ชูประสิทธิ์ เป็น สวป.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต พ.ต.ต.ธรรมสรรค์ บุญทรง เป็น สว.สส.สภ.กะทู้ จว.ภูเก็ต พ.ต.ต.สรพงษ์ ชูแก้ว เป็น สวป.สภ.กมลา จว.ภูเก็ต

          คำสั่งตำรวจภูธรภาค 8 ที่ 29/2554

          พ.ต.อ.ฉัฐวัชร เทวาหุดี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.ชโยดม จินตวิโรจน์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ดาวลอย เหมือนเดช เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.สุวรรณ ขุนทองจันทร์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ. ชำนาญ แป้นนาบอน เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ บุญนัดดา เป็น รอง ผบก.ภ.จว.พังงา พ.ต.อ.ฐากูร เนตรพุกกนะ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.อ.ถาวร แสงฤทธิ์ เป็น รอง ผบก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.ธงชัย ถาวระ เป็น รอง ผบก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.ธีระพล ทิพย์เจริญ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ภูดิศ นรสิงห์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.วันไชย เอกพรพิชญ์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.สมเกียรติ์ แก้วมุข เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.อ.สมภพ กัณฑศรี เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อภิชาติ บุญศรีโรจน์ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อรุณ แกล้ววาที เป็น รอง ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.เอกวัฒน์ โพธิ์เย็นญาติ เป็น รอง ผบก.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.อ.คมศักดิ์ ตันธนกุล เป็น ผกก.สภ.ละแม จว.ชุมพร

 

 พ.ต.อ.จีระวัฒน์ อิศรพันธุ์ เป็น ผกก.สภ.เหนือคลอง จว.กระบี่ พ.ต.อ.โชติ ชิดไชย เป็น ผกก.สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู เป็นผกก.สภ.เมืองนครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ธรัฐชา ถมปัทม์ เป็นผกก.สภ.ตะกั่วป่า จว.พังงา พ.ต.อ.ธีรยุทธ สันติวิสัฎฐ์ เป็น ผกก.สภ.กระบุรี จว.ระนอง พ.ต.อ.ธีระภูมิ ธุระกิจ เป็น ผกก.สภ.ถ้ำพรรณรา จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.นริศ สุนทรโรจน์ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.ระนอง พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผ่าชู เป็น ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข เป็นผกก.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน เป็น ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.8 พ.ต.อ.ภคพล ทวิชศรี เป็น ผกก.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ เป็น ผกก.สภ.นาสัก จว.ชุมพร พ.ต.อ.วัชรินทร์ สถิตเสถียร เป็น ผกก.สภ.ลำทับ จว.กระบี่ พ.ต.อ.ศักดิ์สุราษฎร์ ตลับนาค เป็น ผกก.สภ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.ศิริศักดิ์ วาสะศิริ เป็น ผกก.ฝอ.8 บก.อก.ภ.8 พ.ต.อ.สงคราม วรรณะ เป็น ผกก.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วพรหม เป็น ผกก.สภ.ทับปุด จว.พังงา พ.ต.อ.อาทิตย์ พันธุ์พิทย์แพทย์ เป็น ผกก.สภ.คลองท่อม จว.กระบี่

          พ.ต.ท.กิตติศักดิ์ ประเสริฐผล เป็น ผกก.สภ.บ้านวิสัยเหนือ จว.ชุมพร  พ.ต.ท.เกรียงศักดิ์ นุ่นเกลี้ยง เป็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.ท.จรูญ เรืองสูง เป็น ผกก.ปพ.บก.สส.ภ.8 พ.ต.ท.จักรกริช เผือกนาโพธิ์ เป็น ผกก.สภ.วิภาวดี จว.สุราษฎร์ธานี  พ.ต.ท.จิระศักดิ์ เสียมศักดิ์ เป็น ผกก.สภ.เชิงทะเล จว.ภูเก็ต พ.ต.ท.ชนะชล พานิชกุญชร เป็น ผกก.ฝอ.บก.สส.ภ.8 พ.ต.ท.ชาติชาย นิโครธานนท์ เป็น ผกก.สภ.ทุ่งคาโงก จว.พังงา พ.ต.ท.ธิติ กิจรุ่งโรจน์ เป็น ผกก.สภ.ชะอวด จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ธีระศักดิ์ ธรรมสถิตย์ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.พังงา พ.ต.ท.นรเศรษฐ์ อินทรจันทร์ เป็น ผกก.สภ.สลุย จว.ชุมพร พ.ต.ท.นิพนธ์ ปรมาธิกุล เป็น ผกก.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง พ.ต.ท.ประจักษ์ ชุมพลวีระพงษ์ เป็น ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.8  พ.ต.ท.ประวิทย์ จันทบัตร เป็น ผกก.สภ.ร่อนพิบูลย์ จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.วัชรศิริ ราชรักษ์ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี เป็น ผกก.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ศิริชัย ทรงวศิน เป็น ผกก.สภ.บ้านนาเดิม จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สมโชค จันทรมณี เป็น ผกก.สภ.ช้างกลาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.สมปอง บุญรัตน์ เป็น ผกก.สภ.ปากน้ำหลังสวน จว.ชุมพร

          พ.ต.ท.สมยศ สีหาบัว เป็น ผกก.สภ.เกาะลันตา จว.กระบี่ พ.ต.ท.สัญญา ประกอบผล เป็น ผกก.สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง พ.ต.ท.สำเริง ชูกะนันท์ เป็น ผกก.ฝอ.3 บก.อก.ภ.8 พ.ต.ท.สุชาติ นวลปาน เป็น ผกก.สภ.บ้านมาบอำมฤต จว.ชุมพร พ.ต.ท.สุเชษฐ์ ทรัพย์มี เป็น ผกก.สภ.กะปาง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.อนันท์ หริกจันทร์ เป็น ผกก.สภ.ไม้เรียง จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.อภินันท์ โกศัลวิตร เป็น ผกก.สภ.ท่าชี จว.สุราษฎร์ธานี

          คำสั่ง ภ.จว.สุราษฎร์ธานีที่ 44/2554

          พ.ต.อ.อาคม สายสมัย เป็น ผกก.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.จรูญ อุชุภาพ เป็น ผกก.สภ.บ้านตาขุน จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.วิทยา วังส์ด่าน เป็น ผกก.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ประชุม เรืองทอง เป็น ผกก.สภ.พระแสง จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ทักษิณ ศิริโภคพัฒน์ เป็น ผกก.สภ.ดอนสัก จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.ฐิติรัฐ อาษากิจ เป็น ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.วิจิตร ผลส่ง เป็น ผกก.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี เป็น ผกก.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.อลงกรณ์ สีมาวุธ เป็น ผกก.สภ.ไชยา จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.มนต์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ธัญญา ชูนุ้ย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ชัยบุรี จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สมคิด เจตนา เป็น สวป.สภ.ท่าฉาง จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ธีระรัฐ ช้อยชาญชัยกุล เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.บัญชา เดชมณี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.วรพงษ์ วงศ์จอม เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บางมะเดื่อ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ชัยโชค สระทองโน เป็น สว.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.บุญมา แก้วละเอียด เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เกาะพะงัน จว.สุราษฎร์ธานี

          พ.ต.ท.กัมปนาท นิรัตติมานนท์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.เกรียงไกร ไกรแก้ว เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สุทิน ย้อยสวัสดิ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ท่าชนะ จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ธวัช เนียมละออง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เสวียด จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สุรพล สุภากาญจน์ เป็น สว.สส.สภ.พนม จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.วิทวัธ เพชรแบน เป็น สว.สส.สภ.โมถ่าย จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.สุรพล กองสีชา เป็น สวป.สภ.บ้านนาสาร จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.ไพโรจน์ ไพรวัน เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.สุราษฎร์ธานี  พ.ต.ท.พงษ์ธวัช เผือกสวัสดิ์ เป็น สวป.สภ.คีรีรัฐนิคม จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.กิตติพงศ์ เทพหนู เป็น สวป.สภ.พุนพิน จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ท.เด่นดวง ทองศรีสุข เป็น สวป.สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี พ.ต.ต.ยุทธนา ศิริสมบัติ เป็น สว.สส.สภ.บ่อผุด จว.สุราษฎร์ธานี

          คำสั่ง ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ ที่ 70/2554

          พ.ต.อ.อานนท์ พูลธนพงษ์ เป็น ผกก.สภ.เขาพนม จว.กระบี่ พ.ต.อ.ทักษิณ โภชาภรณ์ เป็น ผกก.สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ พ.ต.อ.เดชเดชา เดชารชตะ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.ท.สมชาย อิ่มใจ เป็น สวญ.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ พ.ต.ท.สมบัติ แสวงสุข เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปลายพระยา จว.กระบี่ พ.ต.ท.สุขเกษม นครวิลัย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ พ.ต.ท.ประจักษ์ รอดการทุกข์ เป็น พงส.(สบ 3) สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ พ.ต.ท.นภดล มุกดา เป็น พงส.(สบ 3) สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ พ.ต.ท.สมพงษ์ ครุฑสุวรรณ เป็น สวป.สภ.อ่าวลึก จว.กระบี่ พ.ต.ท.สุชาติ ทองเกียว เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.ท.ชัชวาล นิลจันทร์ เป็น สวป.สภ.เมืองกระบี่ จว.กระบี่ พ.ต.ท.ทศพร สมบัติทอง เป็น สวป.สภ.ทรายขาว จว.กระบี่ พ.ต.ท.ดามพะหัตถิ์ คชาชีวะ เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.กระบี่ พ.ต.ท.สมชาย เสน่ห์ภักดี เป็น สว.สส.สภ.คลองขนาน จว.กระบี่ พ.ต.ท.พนม นวลละออง เป็น พงส.(สบ 2) สภ.ลำทับ

          คำสั่งแต่งตั้ง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง ที่ 30/2554

          พ.ต.ท.สมคิด รักเวช เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระนอง พ.ต.ท.วิชัย ประสิงห์โต เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง พ.ต.ท.วุฒิพนธ์ ดิ้นทอง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง พ.ต.ท.อภิชาติ ดอกไม้ทอง เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ละอุ่น จว.ระนอง พ.ต.ท.วีรวรรณ รักธรรม เป็น พงส.(สบ 3) สภ.ปากน้ำ จว.ระนอง พ.ต.ท.อรัญ สถาผล เป็น พงส.(สบ 3) สภ.กระบุรี จว.ระนอง พ.ต.ท.เชิงชัย มหศักดิ์สุนทร เป็น พงส.(สบ 2) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ระนอง พ.ต.ท.โชคดี มัชฉิม เป็น พงส.(สบ 2) สภ.กะเปอร์ จว.ระนอง พ.ต.ท.วัชรินทร์ หนูหลง เป็น สวป.สภ.เมืองระนอง จว.ระนอง พ.ต.ท.วินัย เนื้อเขียว เป็น สว.สส.สภ.ปากจั่น จว.ระนอง พ.ต.ท.เจริญ เจียรวิวัฒน์วงศ์ เป็น สวป.สภ.ราชกรูด จว.ระนอง พ.ต.ท.มารุต บุญช่วย เป็น สว.สส.สภ.ราชกรูด จว.ระนอง พ.ต.ต.อภินันท์ เจริญยัง เป็น สว.กก.สส.ภ.จว.ระนอง ร.ต.อ.สาคร ยังอุ่น เป็น พงส.(สบ 2) สภ.บางแก้ว จว.ระนอง

          คำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร ที่ 18/2554

          พ.ต.ท.เสกสันต์ แก้วสว่าง เป็น สวญ.สภ.บ้านในหูต พ.ต.ท.วิสิทธิ์ อักษรทิพย์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.นาสัก พ.ต.ท.บุญเชต กัลปหา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านมาบอำมฤต พ.ต.ท.สุชาติ ศิริรัตนพงษ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บ้านวิสัยเหนือ พ.ต.ท.นิวัฒน์ ชื่นวิเศษ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สวี พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ พุทธรักษ์ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปากน้ำหลังสวน พ.ต.ท.สุรินทร์ ชุมวรฐายี เป็น พงส.(สบ 3) สภ.นาสัก พ.ต.ท.นฤบดินทร์ สินภิบาล เป็น สว.สส.สภ.บ้านในหูต พ.ต.ท.สมบัติ แป้งอ่อน เป็น สวป.สภ.หลังสวน พ.ต.ท.ชาติชาย เกิดมงคล เป็น สวป.สภ.พะโต๊ะ พ.ต.ท.ไชยณรงค์ สายสุวรรณ์ สว.สส.สภ.พะโต๊ะ พ.ต.ท.ประเสริฐ ศรีหมอก เป็น สว.สส.สภ.หลังสวน พ.ต.ท.หญิงจรีย์ แสงจันทร์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จว.ชุมพร พ.ต.ท.หญิงช่อมาศ พรมพานิช เป็น สว.ธร.สภ.ปะทิว ร.ต.อ.พนม บุญช้าง เป็น สวป.สภ.เมืองชุมพร

          คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 64/2554

          พ.ต.ท.กิตติ ฤทธิ์เวโรจน์ เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.ไกรสมุทร ทาโบราณ เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ชัยภูมิ พ.ต.ท.ประยุทธ พิทักษ์เผ่าสกุล เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มหาสารคาม พ.ต.ท.ปรีชา เอี่ยมนุ้ย เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.ปทุมธานี พ.ต.ท.พงษ์ธร พนาสนธิ์ เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครนายก พ.ต.ท.พชร คำมาเมือง เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.พิษณุโลก พ.ต.ท.ไพศาล สุวรรณทา เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.นครราชสีมา พ.ต.ท.วิชชาธร วรรณทวี เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.สมดุลย์ ลึกประโคน เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.บุรีรัมย์ พ.ต.ท.สุวรรณ์ แท่นพิทักษ์ เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.สุโขทัย พ.ต.ท.สุวัฒน์ แสงนุ่ม เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน บก.ป. พ.ต.ท.หมั่น สิงหสุต เป็น พงส.(สบ 4) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จว.มุกดาหาร

          คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 65/2554

          พ.ต.อ.ไชยยา รุจจนเวท เป็น รอง ผบก.กต.5 พ.ต.อ.ญ จินตนา การุณยธร เป็น รอง ผบก.สตส. พ.ต.อ.บุรินทร์ พงษ์พนัศ เป็น รอง ผบก.กต.1 พ.ต.อ.ประสพโชค พร้อมมูล เป็น รอง ผบก.ผอ. พ.ต.อ.ประสพโชค พินิจศักดิ์ เป็น รอง ผบก.กต.2 พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เป็น รอง ผบก.คด. พ.ต.อ.ญ พอตา บุญปรีชา เป็น รอง ผบก.อก.สกบ. พ.ต.อ.พิชัย บุญประเสริฐ เป็น รอง ผบก.รท. พ.ต.อ.มณฑล เงินวัฒนะ เป็น รอง ผบก.ตท. พ.ต.อ.ยงยุทธ เชยเดช เป็น รอง ผบก.บ.ตร. พ.ต.อ.รัชพล หาญชนะ เป็น รอง ผบก.บ.ตร. พ.ต.อ.วิบูลย์ สีสุข เป็น รอง ผบก.ทพ. พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เป็น รอง ผบก.อก.จต. พ.ต.อ.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์ เป็น รอง ผบก.ตท. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย อายุโย เป็น รอง ผบก.กต.5

          พ.ต.อ.สมศักดิ์ จิตติรัตน์ เป็น รอง ผบก.กม. พ.ต.อ.สุทธี โสตถิทัต เป็น รอง ผบก.ผอ. พ.ต.อ.กำพล กุศลสถาพร เป็น นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.อ.เขมชาติ จ่าราช เป็น นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.อ.ชวลิต เลิศศักดิ์วิมาน เป็น รอง ผบก.สท. พ.ต.อ.เชิดชัย ศรศิลป์ เป็น รอง ผบก.กม. พ.ต.อ. ญ จงกลวรรณ บุนนาค เป็น รอง ผบก.ตท. พ.ต.อ. ญ ฉันทิชา กนิษฐานนท์ เป็น รอง ผบก.สง.ก.ต.ช. พ.ต.อ.เฉลิมชัย สุริยะมณี เป็น นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.อ.ดิษพงศ์ โสมกุล เป็น วิศวกรอากาศยาน (สบ 5) กลุ่มงานวิศวกรรมฯ บ.ตร. พ.ต.อ.ธงชัย เสรีวัฒนา เป็น รอง ผบก.พธ. พ.ต.อ.ธวัช ประสพพระ เป็น รอง ผบก.วน. พ.ต.อ.ธีรบูลย์ มั่งมี เป็น รอง ผบก.คด. พ.ต.อ. ญ นงลักษณ์ ใจหาญ เป็น รอง ผบก.วน. พ.ต.อ.นพดล รัตนมงคลมาศ เป็น รอง ผบก.อธ.

          พ.ต.อ.ญ นิรมล แก้วผลึก เป็น รอง ผบก.อต. พ.ต.อ.บรรลือยศ ทองสันต์ เป็น รอง ผบก.ตป. พ.ต.อ.บัณฑิต ทิศาภาค เป็น รอง ผบก.กม. พ.ต.อ.ปรีชา มาลัยรัตน์ เป็น รอง ผบก.บ.ตร. พ.ต.อ.ไพบูลย์ สุวรรณทศ เป็น ช่างอากาศยาน (สบ 5) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญฯ บ.ตร. พ.ต.อ.ภมร รัตนสมัย เป็น รอง ผบก.ตป. พ.ต.อ.ภาณุวิชญ์ ทองยิ้ม เป็น รอง ผบก.ยศ. พ.ต.อ. ญ รัชนี จั่นวงศ์แก้ว เป็น รอง ผบก.ตส.2 พ.ต.อ.รัชพล แก้วเกตุ เป็น รอง ผบก.อก.จต. พ.ต.อ. ญ เรวดี เปลี่ยนสมัย เป็น รอง ผบก.กง. พ.ต.อ.วชรพล นิยมรัฐ เป็น รอง ผบก.กม. พ.ต.อ.วรวัฒน์ วัฒน์นครบัญชา เป็น รอง ผบก.สก. พ.ต.อ.วิรัช สาตบางหลวง เป็น รอง ผบก.บ.ตร. พ.ต.อ.วิวัฒน์ แจ้งศรี เป็น นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.อ.สนธยา บำรุงศักดิ์ เป็น นักบิน (สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร.

          พ.ต.อ.สมปอง สุขเอี่ยม เป็น นักบิน(สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.อ.สมยศ บัวมัน เป็น นักบิน(สบ 5) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.อ.สุรชาติ จึงดำรงกิจ เป็น รอง ผบก.ยศ. พ.ต.อ.อาคม ด่านวรรณกิจ เป็น รอง ผบก.กช. พ.ต.อ.อาชยน ไกรทอง เป็น นว.(สบ 5) ผบ.ตร. พ.ต.อ.อังกูร คล้ายคลึง เป็น รอง ผบก.กต.10 พ.ต.อ.กานต์ ธรรมเกษม เป็น นว.(สบ 4) รอง ผบ.ตร. พ.ต.อ.กำพล กอสกุล เป็นผกก.ฝอ.ตส.2 พ.ต.อ.ชยุตม์ มารยาตร์ เป็น ผกก.กลุ่มงานคดีแพ่ง คพ. พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ เป็น ผกก.กลุ่มงานแผนทางการบริหาร ยศ. พ.ต.อ.ฐนกร เมืองทอง เป็น ผกก.ฝอ.กมค. พ.ต.อ.ณพพ์กฤษณ์ นิติพัฒน์ธนา เป็น ผกก.ฝอ.สท. พ.ต.อ.ทวีโรจน์ ศิริสวัสดิบุต เป็น ผกก.ฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ บก.อก.จต. พ.ต.อ.ญ นิธิภรณ์ ชนะโชติ เป็น ผกก.ฝอ.สยศ.ตร. พ.ต.อ.ปราโมทย์ อ่อนปาน เป็น ผกก.ฝ่ายสโมสรและสันทนาการ สก.

          พ.ต.อ.พิพัฒน์ ชุ่มมณีกูล เป็น ผกก.ฝ่ายสารบรรณ 1 สลก.ตร. พ.ต.อ.พิศาล ภุมรินทร์ เป็น ผกก.ฝ่ายติดตามประเมินผล บก.อก.จต. พ.ต.อ.ญ พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ เป็น ผกก.ฝ่ายทะเบียนประวัติ ตป. พ.ต.อ.ภาคภูมิ สุนทรศร เป็น นว.(สบ 4) กน.นรป.(สบ 10)  พ.ต.อ.วราวุธ สกลธนารักษ์ เป็น ผกก.ฝ่ายพิพิธภัณฑ์ สท. พ.ต.อ.วีระเดช บัวประเสริฐยิ่ง เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และกำหนดยุทธศาสตร์ ยศ. พ.ต.อ.วัลลพ จำนงอาษา เป็น ผกก. ฝอ.สลก.ตร. พ.ต.อ.สุรจิต ชิงนวรรณ์ เป็น ผกก.กลุ่มงานบริการประชาชน ผก. พ.ต.อ.สุรพงษ์ ไทยประเสริฐ เป็น นว.(สบ 4) รอง ผบ.ตร. พ.ต.อ.สุเทพ กอไพบูลย์กิจ เป็น ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต.6 พ.ต.อ.อุกฤษฏ์ ศรีเสือขาม เป็น ผู้ช่วย นว.(สบ 4) ผบ.ตร. พ.ต.ท.กุลวุฒิ พุ่มหิรัญ เป็น ผกก.กลุ่มงานนิติกรด้านสอบสวนฯ วน. พ.ต.ท.กิตติ กล่ำสุ่ม เป็น ช่างอากาศยาน(สบ 4) กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญฯ บ.ตร. พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยปลัด เป็น ช่างอากาศยาน(สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร. พ.ต.ท.คึกฤทธิ์ พิทักษ์จำนง เป็น ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 2 อธ.

          พ.ต.ท.ชนพัฒน์ สุคนธฉายา เป็น ผกก.ฝ่ายการเงิน 4 กง. พ.ต.ท.หญิงชุลีพร องคสิงห์ เป็น ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 4 งป. พ.ต.ท.ชิตพล กาญจนกิจ เป็น ผกก.ฝ่ายพิธีการและการรับรอง ตท. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ จิตติเลิศวิเศษ เป็น ผกก.ฝปช.สง.ก.ต.ช. พ.ต.ท.ทิวา โสภาเจริญ เป็น นว. (สบ 4) รอง ผบ.ตร. พ.ต.ท.เทิดพงษ์ ลิมปิทีป เป็น ผกก.ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 ตส. 2 พ.ต.ท.หญิงธนภร เจตนะจิตร์ เป็น ผกก.ฝ่ายการเงิน 2 กง. พ.ต.ท.ธีระเวศ สุวรรณดิษ เป็น ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร. พ.ต.ท.ธัมมศักดิ์ ปิยะ เป็น นักบิน (สบ 4) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.ท.บริสุทธิ์ นุศรีวอ เป็น ผกก.ฝ่ายประวัติบุคคล ทพ. พ.ต.ท.ประยงค์ ทองเขียว เป็น ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 มน. พ.ต.ท.ปิยมิตร วิภาตะศิลปิน เป็น ผกก.ฝอ.มน. พ.ต.ท.พิชัยภูษิส จารุพงศ์ เป็น ผกก.กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย กม. พ.ต.ท.พิพัฒน์ โควหกุล เป็น ผกก.กลุ่มงานวิเคราะห์และประเมินผล ผอ. พ.ต.ท.พิสิฐ ชัยมงคล เป็น ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร.

          พ.ต.ท.พัลลภ แอร่มหล้า เป็น นว. (สบ 4) จเรตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.มนู โรจนสินธุ เป็น ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต. 8 พ.ต.ท.เรวัติ โฉมยงค์ เป็น วิศวกรอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานวิศวกรรมฯ บ.ตร. พ.ต.ท.เรวัต โพธิ์สุวรรณ์ เป็น ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ. พ.ต.ท.หญิงวิรญา พรหมายน เป็น ผกก.ฝอ.งป. พ.ต.ท.วิษณุ รัมมนต์ เป็น ผกก.กลุ่มงานพิจารณา 1 อธ. พ.ต.ท.วีรชัย แก้วศรี เป็น ผกก.กลุ่มงานส่งเสริมงานสอบสวน 2 สบส. พ.ต.ท.วีระยุทธ หิรัญ เป็น ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ฯ บก.อก.สกบ. พ.ต.ท.วีระเดช รุ่งสาง เป็น ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร. พ.ต.ท.อังกูร วัฒนรุ่ง เป็น ผกก.กลุ่มงานที่ปรึกษา คพ. พ.ต.ท.ศักดิ์ดา ประพุฒิศักดิ์ เป็น ผกก.ฝ่ายควบคุมอัตรากำลัง อต. พ.ต.ท.พัฒน์ชนนท์ เกียรตินันท์ เป็น นว. (สบ 4) รอง ผบ.ตร. พ.ต.ท.สง่า ธีรศรัณยานนท์ เป็น นว. (สบ 4) ที่ปรึกษา (สบ 10) พ.ต.ท.หญิงสมพิศ บุญกลิ่น เป็น ผกก.ฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียง สท. พ.ต.ท.สมเกียรติ เฉลิมเกียรติ เป็น ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต. 10

          พ.ต.ท.สามารถ อยู่เจริญ เป็น ผกก.กลุ่มงานตรวจสอบสำนวน 1 คด. พ.ต.ท.สามารถ เพียรชอบ เป็น ผกก.ฝ่ายตรวจสอบงานบุคคล 3 ตป. พ.ต.ท.สุรพล มานะกุล เป็น ผกก.ฝอ.ตป. พ.ต.ท.สุรศักดิ์ สาธุวงศ์ เป็น นว. (สบ 4) ที่ปรึกษา (สบ 10) พ.ต.ท.สุเทพ กำทรัพย์ เป็น ช่างอากาศยาน (สบ 4) กลุ่มงานช่างฯ บ.ตร. พ.ต.ท.สันติ์นที ประยูรรัตน์ เป็น ผกก.ฝนบ.สง.ก.ต.ช. พ.ต.ท.โสภณ สารพัฒน์ เป็น นว. (สบ 4) ที่ปรึกษา (สบ 10) พ.ต.ท.อาคม เสือกลั่น เป็น นักบิน (สบ 4) กลุ่มงานการบิน บ.ตร. พ.ต.ท.หญิงอังสนา ฉายศิริ เป็น ผกก.ฝอ.สกพ. พ.ต.ท.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ เป็น นว. (สบ 4) รอง ผบ.ตร. พ.ต.ท.กรพัฒน์ หอมหวล เป็น รอง ผกก.ฝ่ายวิเคราะห์ตำแหน่ง 2 อต. พ.ต.ท.หญิงกรรณิกา เหมือนรักษา เป็น รอง ผกก.ฝ่ายบัญชี 2 กช. พ.ต.ท.ชาตรี จิตรีธาตุ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายกีฬา สก. พ.ต.ท.จิรพัฒน์ พรหมนอก เป็น นว.(สบ 3) รอง จตช. (สบ 9) พ.ต.ท.หญิงฉัตรชนก โสมาลีย์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.กต. 8

          พ.ต.ท.ณรงค์เวทย์ โอนสูงเนิน เป็น ผู้ช่วย นว. (สบ 3) รอง ผบ.ตร. พ.ต.ท.ณัฐ บัณฑุรัตน์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ยศ. พ.ต.ท.ดิสดนัย ภูริปโชติ เป็น นว. (สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร. พ.ต.ท.ตฤณ ดิฐวิญญู เป็น รอง ผกก.ฝ่ายสนธิสัญญาและกฎหมาย ตท. พ.ต.ท.ทรงกลด เกริกกฤตยา เป็น รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต. 9 พ.ต.ท.หญิงนภาพันธ์ เลิศลัทธภรณ์ เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานจราจร ผก. พ.ต.ท.หญิงนันทพัทธ์ บูรณีเดชสิทธิ์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายงบประมาณ 3 งป. พ.ต.ท.บุญผ่อง เริ่มเสริมสุข เป็น รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ บ.ตร. พ.ต.ท.ปรีชา เจียห์สกุล เป็น รอง ผกก.ฝ่ายแต่งตั้ง ทพ. พ.ต.ท.ปรีดา คงจัด เป็น นว. (สบ 3) ผู้ช่วย ผบ.ตร. พ.ต.ท.พิษณุ พรานพนัส เป็น รอง ผกก.กลุ่มงานกิจการพิเศษ ผก. พ.ต.ท.พันธุ์พัฒน์ พรประสิทธิ์ เป็น รอง ผกก.ฝนก.สง.ก.ต.ช. พ.ต.ท.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา เป็น รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 1 กต. 10 พ.ต.ท.วิฑูร เหลืองอมรศักดิ์ เป็น ผู้ช่วย นว. (สบ 3) ที่ปรึกษา (สบ 10) พ.ต.ท.วัชรินทร์ บุญรักษ์ เป็น รอง ผกก.ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการ 2 กต. 8