สวัสดี! อาเซียน / อาเซียน ?

มารู้จักกับ "อาเซียน"  เรื่องสุดอินที่นาทีนี้ใครๆก็พูดถึง !!

         เมื่อปีที่แล้วคุณหนูๆคงจะได้ยินคำว่า “อาเซียน” และ “เขตเสรีการเค้าอาเซียน”  กันอยู่บ่อยๆ   ขณะที่ในหลายๆโรงเรียนเริ่มมีการจัดนิทรรศการ เปิดหลักสูตรพิเศษ ที่ว่ากันด้วยเรื่องของอาเซียนกันมากขึ้น 

         ว่าแต่ “อาเซียน” คืออะไร ?   และเมื่อ “เปิดเสรีการค้าเสรีอาเซียน” จะเกิดอะไรกับเราบ้าง ?  … พบทุกคำตอบกันได้ใน “สวัสดี ! อาเซียน”  … พื้นที่เล็กๆที่จะพาชาววัยใสรู้จักอาเซียนในแง่มุมต่างๆทุกวันจันทร์  !!   
  

O อาเซียน  คืออะไร
         ASEAN (อาเซียน) ย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบด้วย 10 ประเทศ คือ 1) ไทย   2) กัมพูชา  3) บรูไนดารุสซาลาม   4) พม่า    5) ฟิลิปปินส์    6) มาเลเซีย   7)  ลาว    8)สิงคโปร์  9)เวียดนาม   10) อินโดนีเซีย

O การจัดตั้ง
         อาเซียน  หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ จัดตั้งขึ้นในวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 8 มกราคม 2527  เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 และกัมพูชาเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542

O วัตถุประสงค์
         ใน “ปฏิญญาอาเซียน (The ASEAN Declaration)” ได้ระบุว่า เป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซียน คือ1) เร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคมและการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค และ 2) ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค โดยการเคารพหลักความยุติธรรมและ  หลักนิติธรรมในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาค ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตรสหประชาชาติ

         ทั้งนี้ปี 2546 ผู้นำอาเซียนได้เห็นพ้องกันที่จะจัดตั้งประชาคมอาเซียนที่ประกอบด้วย 3 เสาหลัก อันได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political-Security Community–ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) ภายในปี 2563
         ต่อมา ในการประชุม สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 12 ที่เมืองเซบู ฟิลิปปินส์ ผู้นำประเทศอาเซียนตกลงที่จะเร่งรัดกระบวนการสร้างประชาคมอาเซียนให้แล้ว เสร็จภายในปี 2558

         ครั้งหน้ามาทำความรู้จักกับ “ธง” และ “สัญลักษณ์อาเซียน” พร้อมคำขวัญที่ผู้คนกว่า 500 ล้านคนในอาเซียนที่กล่าวเป็นเสียงเดียวกัน !!